Bogatsza oferta firmy Cheko dzięki dotacjom unijnym

Bogatsza oferta firmy Cheko… Zarząd Zakładów Wytwórczych "CHEKO" Sp. z o.o. informuje, iż Firma otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej nr 5 Wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Poddziałania 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu Firma zrealizowała Projekt pt. "Wzmocnienie konkurencyjności ZW CHEKO Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie do oferty nowej technologii produkcji, nowych i udoskonalonych produktów oraz zawiązanie trwałej współpracy z publiczną jednostką edukacyjną w zakresie objęcia patronatem klasy uczniów oraz organizowania praktyk zawodowych".

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu ze środków RPO WK-P firma zakupiła nowoczesny park maszynowy tj. Linię technologiczną do recyklingu dedykowaną do recyklingu odpadów brudnych, na którą składają się Linia myjąca z oczyszczalnią ścieków oraz Linia wytłaczająca tj. granulacyjna oraz pozostałe urządzenia produkcyjne działu opakowań tworzyw sztucznych oraz działu utrzymania ruchu oraz wybudowała nową halę produkcyjno-magazynową.

Firma ZW CHEKO Sp. z o.o. wprowadziła do oferty jeden nowy produkt tj. jedną gamę nowych produktów w postaci pojemników o pojemności 3 l, 5 l, 8 l i 10 l pod tzw. "platynkę" foliowaną i zgrzew oraz jeden udoskonalony produkt, tj. jedną gamę udoskonalonych produktów w postaci pojemników i opakowań technicznych w nowych rozmiarach: pojemnik 18, 16 i 20 l z zastosowaniem litografii IML.

Jednocześnie firma wprowadziła do procesu produkcji nową technologię w postaci: recyklingu tzw. tworzyw brudnych.

Ponadto odnotowany został pozytywny wpływ na realizację polityk horyzontalnych Unii Europejskiej.

Projekt spowodował wzrost zatrudnienia w Firmie o 14 osób oraz wzrost przychodów.

Istotnym efektem realizacji projektu jest jego wpływ na zawiązanie stałej współpracy z publiczna jednostką edukacyjną, tj. Zasadniczą Szkołą Zawodową nr 3 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.

Logotypy


Czytaj więcej: