ChemCycling - BASF stawia na chemiczny recykling odpadów tworzyw sztucznych

Koncepcja Verbund firmy BASF oferuje idealne warunki dla ChemCycling

Na początku łańcucha produkcyjnego olej pozyskany z odpadowych tworzyw sztucznych w drodze procesów termochemicznych jest przekazywany do produkcji według koncepcji Verbund. BASF pozyskuje ten surowiec na potrzeby projektów pilotażowych od swojego partnera, niemieckiej firmy Recenso GmbH. Alternatywą może być również wykorzystanie gazu syntezowego z odpadowych tworzyw sztucznych. Pierwszą partię oleju popirolitycznego wprowadzono do krakera parowego zakładu BASF w Ludwigshafen w październiku. Kraker parowy to punkt początkowy produkcji według koncepcji Verbund. Rozbija on surowce - takie jak benzyna ciężka czy olej popirolityczny - w temperaturze około 850 stopni Celsjusza. Podstawowymi produktami procesu są etylen i propylen.

W koncepcji Verbund te podstawowe substancje chemiczne są używane do wytworzenia licznych produktów chemicznych. Zgodnie z metodą bilansu masowego można matematycznie przypisać udział surowca pochodzącego z recyklingu do produktu końcowego z wykorzystaniem certyfikowanej metody. Każdy klient może wybrać procent materiału pochodzącego z recyklingu.

Wyzwania technologiczne i regulacyjne

Zarówno rynek, jak i społeczeństwo oczekują od przemysłu przedstawienia konstruktywnych rozwiązań w zakresie usuwania odpadów z tworzyw sztucznych. Recykling chemiczny stanowi innowacyjne uzupełnienie innych procesów recyklingu i gospodarowania odpadami.

- Potrzebujemy szerokiego zakresu możliwości odzysku odpadowych tworzyw sztucznych, gdyż nie każde rozwiązanie jest odpowiednie dla każdego rodzaju odpadów lub dla każdego zastosowania produktu. Pierwszy wybór powinien zawsze padać na rozwiązanie, które sprawdza
się najlepiej w zakresie oceny cyklu życia - wyjaśnił Andreas Kicherer, ekspert ds. zrównoważonego rozwoju w BASF.

chemcycling

Jednak zanim projekt będzie gotowy do wprowadzenia na rynek, muszą być spełnione warunki technologiczne i regulacyjne. Z jednej strony istniejące technologie przekształcania odpadów z tworzyw sztucznych w surowce pochodzące z recyklingu, takie jak olej popirolityczny czy gaz syntezowy, należy dalej rozwijać i dostosowywać, aby zapewnić im nieustannie wysoką jakość.

Z drugiej strony regionalne ramy regulacyjne będą znacząco wpływać na zakres, w jakim takie podejście może zostać przyjęte na poszczególnych rynkach. Na przykład istotne jest, aby uznano recykling chemiczny i metodę bilansu masowego za elementy przyczyniające się do osiągnięcia celów w zakresie recyklingu, specyficznych dla danego produktu i zastosowania.

Znaczenie systemów gospodarowania odpadami oraz odpowiedzialności konsumentów

Tworzywa sztuczne oferują wiele korzyści w zakresie zastosowań technicznych, medycznych i zastosowań w życiu codziennym; są one często lepszą alternatywą dla innych materiałów. Wyzwanie polega na odpowiedzialnej gospodarce tworzywami sztucznymi pochodzącymi od konsumentów. W kontekście rozwiązywania problemów, takich jak zanieczyszczenie zalegającymi warstwami odpadowych tworzyw sztucznych, kluczowe znaczenie mają funkcjonujące systemy gospodarki odpadami oraz odpowiedzialne zachowanie konsumentów
w odniesieniu do tworzyw sztucznych. W tym celu BASF angażuje się w rozmaite projekty na poziomie stowarzyszeń oraz na szczeblu międzynarodowym. W 2018 r. spółka przystąpiła do World Plastics Council (Światowej Rady ds. Tworzyw Sztucznych) i uczestniczy w dwóch programach fundacji Ellen MacArthur Foundation. Ponadto, BASF wdrożyła Operation Clean Sweep, międzynarodową inicjatywę przemysłu tworzyw sztucznych mającą zapobiegać przedostawaniu się granulatów, płatków i proszków z tworzyw sztucznych do środowiska naturalnego.

Nowy projekt ChemCycling firmy BASF stanowi kolejny kamień milowy w zakresie odpowiedzialnego wykorzystania zasobów; jest też przykładem w szczególności na to, jak BASF stawia czoło globalnym wyzwaniom, jednocześnie pomagając swoim klientom osiągać wyznaczone cele.

Źródło: BASF


Czytaj więcej: Recykling 673

brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska