Dobre wyniki producenta wiaderek z tworzyw

Dobre wyniki producenta wiaderek z tworzyw
Skonsolidowane przychody Plast-Boxu w 2013 roku wyniosły 146,79 mln zł i były o ponad 19 proc. wyższe niż w roku 2012, kiedy osiągnęły wysokość 123,1 mln zł. Jednocześnie spółka odnotowała ponad dwukrotnie wyższą dynamikę zysku netto, który za miniony rok w ujęciu skonsolidowanym wyniósł 6,77 mln zł wobec 4,77 mln zł w 2012 roku, co oznacza wzrost o 42 proc. O jedną czwartą zwiększył się skonsolidowany wynik EBITDA - z 14,90 mln zł w 2012 roku wzrósł do 18,66 mln zł w roku 2013. Jednocześnie Grupa obniżyła wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA z 2,0 w 2012 do 1,9 w 2013 roku. Wzrost skali działalności Plast-Boxu to przede wszystkim efekt dalszego zwiększania eksportu, który w 2013 roku wzrósł o ponad 30% w porównaniu z rokiem 2012 i wyniósł 99 mln zł.

- Wyniki minionego roku uważamy za bardzo satysfakcjonujące - mówi Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box SA. - Odnotowaliśmy znaczący wzrost sprzedaży - nieco powyżej prognozowanych założeń, umacniając naszą pozycję na rynkach eksportowych, ale również konsekwentnie zwiększając sprzedaż krajową. Wciąż zbieramy dobre żniwo zrealizowanych w ostatnich latach inwestycji w naszych fabrykach, dzięki którym możemy konkurować z najlepszymi producentami Europie oferując najwyższej jakości opakowania plastikowe. Duże znaczenie ma współpraca między naszymi fabrykami i uzyskiwane korzyści skali oraz intensywne działania prosprzedażowe, które prowadzimy na różnych rynkach.

Dwie trzecie swojej produkcji Plast-Box sprzedaje za granicą. Produkty spółki trafiają do 30 krajów, m.in. do Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii czy do krajów skandynawskich, a także w kierunku wschodnim - m.in. na Ukrainę i do Rosji. Udział krajów Europy Wschodniej w skonsolidowanej sprzedaży w 2013 r. wyniósł 41 proc., a krajów unijnych (bez Polski) - 26 proc.

- Nieco niższe niż prognozowane rentowności osiągnięte w 2013 roku to przede wszystkim efekt niedoszacowanych przez nas obciążeń podatkowych, które ponieśliśmy w czwartym kwartale, jak również konsekwencja wprowadzenia nowego systemu informatycznego w listopadzie ubiegłego roku - kontynuuje Pawlak. - Jego skutkiem była między innymi zmiana sposobu ewidencjonowania kosztów, co wprawdzie miało negatywny wpływ na rentowność 2013 roku, ale zostanie zrekompensowane w kolejnych okresach. Nasze wyniki pokazują, że Plast-Box jest w bardzo dobrej kondycji, osiąga dużą dynamikę sprzedaży i systematycznie podnosi rentowność. Istotną część wzrostów generujemy na naszych kluczowych produktach - pojemnikach plastikowych, co potwierdza słuszność obranej strategii i pozwala optymistycznie patrzeć na wyniki kolejnych okresów.

Podstawowy asortyment Plast-Boxu stanowią opakowania plastikowe typu wiaderko z pokrywką, których sprzedaż w 2013 r. wyniosła 106,71 mln zł, co oznacza wzrost o 11,54 mln zł w stosunku do roku poprzedniego. W tym samym okresie firma zwiększyła też sprzedaż produktów użytkowych o 3,71 mln zł do poziomu 13,81 mln zł, zaś sprzedaż plastikowych skrzynek w 2013 r. utrzymała się na zbliżonym poziomie co rok wcześniej i wyniosła 12,4 mln zł.