Dwory podsumowały pierwszy kwartał

Dwory podsumowały pierwszy… Grupy Kapitałowa Dwory S.A. dobrze ocenia pierwsze trzy miesiące tego roku. Zwiększyły się przychody ze sprzedaży oraz wzrósł zysk operacyjny. Firma na początku roku podpisała też ważne umowy, które będą mieć wpływ na jej dalszy rozwój.

Wyniki Grupy Kapitałowej Dwory S.A. po pierwszym kwartale 2007 r.

  • Przychody ze sprzedaży po pierwszym kwartale 2007 r. wyniosły 324,6 mln zł, czyli o 28 proc. więcej niż w pierwszym kwartale 2006 r.,
  • zysk operacyjny po pierwszym kwartale 2007 r. wyniósł 27,8 mln zł, tj. o 118 proc. więcej niż w tym samym okresie 2006 r.,
  • zysk netto po pierwszym kwartale 2007 r. wyniósł 24,8 mln zł, tj. o 526 proc. więcej niż w pierwszym kwartale roku ubiegłego,
  • EBITDA wynosi po pierwszym kwartale 2007 r. 42,2 mln zł, tj. ponad 53 proc. więcej niż w pierwszym kwartale 2006 r.


W pierwszym kwartale 2007 r. przychody ze sprzedaży w Grupie Kapitałowej Dwory S.A. wyniosły łącznie 324,6 mln zł, co stanowi wzrost o 28 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2006 r. Osiągnięty zysk netto jest znacznie wyższy od zysku wypracowanego w pierwszym kwartale ubiegłego roku.

Wartość sprzedaży kauczuków syntetycznych wzrosła o 22 proc., przy ilościowym wzroście sprzedaży o 12 proc. Przyczyną wzrostu była dobra koniunktura w branży w Europie, w szczególności wzrost zamówień sektora oponiarskiego. Rynek kauczuków syntetycznych w pierwszym kwartale wykazywał zapotrzebowanie na tradycyjnie dobrym poziomie, wyższym niż w końcu ubiegłego roku.

W obszarze tworzyw styrenowych nastąpił wzrost wartości sprzedaży przekraczający 51 proc., przy znacznym wzroście tonażu sprzedawanych tworzyw wynoszącym 14 proc.

Pierwszy kwartał 2007 r., w przeciwieństwie do analogicznego okresu w latach poprzednich, charakteryzował się wysokim poziomem sprzedaży polistyrenu do spieniania – EPS. Zjawisko zimowego spadku sprzedaży tego tworzywa praktycznie nie wystąpiło. Popyt przewyższał podaż, pomimo coraz większej obecności na rynku taniego EPS-u pochodzącego z Dalekiego Wschodu. Dzięki dużemu wolumenowi sprzedaży oraz wysokim marżom jednostkowym udało się osiągnąć wysoki poziom rentowności EPS-u.

W obszarze dyspersji i pozostałych produktów nastąpił nieznaczny spadek wartości sprzedaży o 3 proc. wynikający z zamknięcia instalacji elektrolizy i zatrzymania produkcji chloropochodnych w pierwszej połowie 2006 r.

Podstawowym segmentem rynku dla dyspersji, z punktu widzenia zastosowania, jest chemia budowlana (farby, tynki, grunty, kleje i inne). Rynek ten charakteryzuje się wyraźną sezonowością. Warunki atmosferyczne mają ogromne znaczenie w odniesieniu do poziomu zapotrzebowania klientów finalnych.

W pierwszym kwartale br. zaobserwowano wzrost sprzedaży w porównaniu do lat ubiegłych, na co wpływ miały również dobre warunki pogodowe odbiegające od obserwowanych w przeszłości. Czynnik ten spowodował wyższą niż zwykle aktywność firm wykonawczych w branży budowlanej. Pod koniec marca można było już zaobserwować znaczne ożywienie w branży, co pozwala prognozować zwiększenie sprzedaży w następnych miesiącach.

Początek tego roku przyniósł również przełom w realizacji planów strategicznych Spółki, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na jej przyszłe wyniki finansowe.

Firma Chemiczna Dwory S.A. podpisała porozumienie o współpracy strategicznej z PKN Orlen dotyczące zapewnienia jej długoterminowych dostaw strategicznych surowców wytwarzanych przez PKN Orlen i przetwarzanych przez Dwory na tworzywa styrenowe i kauczuki. Zawarte porozumienie zapewni spółce stabilizację bazy surowcowej oraz stworzy perspektywy rozwoju w długim okresie.

30 stycznia 2007 r. Dwory podpisały też umowę z firmą Unipetrol dotyczącą zakupu akcji spółki Kaucuk z siedzibą w Kralupach. Umowa ta stanowi ważny element realizacji długoterminowej strategii Dworów. Strategia zakłada umocnienie pozycji spółki jako jednego z czołowych dostawców kauczuków syntetycznych oraz tworzyw styrenowych na rynku europejskim. Akwizycja zapewnia dalszą stabilizację bazy surowcowej oraz tworzy perspektywy długoterminowego rozwoju Dwory S.A.

Równolegle z umową sprzedaży akcji została zawarta przez Dwory S.A., Unipetrol a.s., Chemopetrol a.s. i Kaucuk a.s., umowa o współpracy w związku z budową i eksploatacją Nowej Instalacji Butadienu.
Na jej mocy zostanie utworzona spółka joint venture pomiędzy Kaucuk a.s., a wskazanym podmiotem z Grupy Kapitałowej Unipetrol. Zadaniem tej spółki będzie realizacja inwestycji budowy i eksploatacja Nowej Instalacji Butadienu, stanowiącego dla Dworów S.A. jeden ze strategicznych surowców wykorzystywanych w produkcji kauczuków.

Wysokie ceny surowców energetycznych oraz dobra koniunktura w budownictwie nadal będą sprzyjać rozwojowi rynku materiałów izolacyjnych dla budownictwa, w tym także na wzrost zapotrzebowania na wytwarzany przez Firmę Chemiczną Dwory S.A. polistyren do spieniania.

Podobnie rosnąć będzie zapotrzebowanie na dyspersje wytwarzane przez emitenta, a następnie wykorzystywane do produkcji farb i lakierów oraz klejów i spoiw.

Czytaj więcej: