ERG chce poprawić efektywność linii technologicznych

Obserwowany w 2017 r. spadek przychodów związany jest w dużej mierze ze strategią zakładającą większą koncentrację na produktach wysokomarżowych oraz ograniczaniu sprzedaży wyrobów niskomarżowych. Efektem tej strategii jest wzrost marży brutto na produktach foliowych, która po trzech kwartałach 2017 roku wyniosła 11.372 tys. zł przy sprzedaży produktów foliowych wynoszącej 59.016 tys. zł, co oznacza marżę na poziomie 19,3% wobec marży brutto na produktach foliowych w analogicznym okresie roku 2016 na poziomie 10.546 tys. zł przy sprzedaży produktów foliowych wynoszącej 67.380 tys. zł, a więc marży na poziomie 15,7% (+3,6 p.p.).

Największa sprzedaż wyrobów foliowych jest realizowana do branż poligraficznej i przemysłowej, które stanowią odpowiednio 34% i 20% całkowitej wartości sprzedaży folii. Największym odbiorcą wyrobów wtryskowych Spółki pozostają branża samochodowa i spożywcza, które łącznie stanowią 96% całkowitej sprzedaży w ujęciu wartościowym produktów wtryskowych. Po trzech kwartałach 2017 r. sprzedaż krajowa nadal stanowi znaczący udział w przychodach ze sprzedaży i w badanym okresie wyniosła ona 85,58% całej sprzedaży. Eksport Spółki ERG S.A. stanowi 14,42% sprzedaży

Największy udział w sprzedaży miały wyroby foliowe oraz wtryskowe. Łączna sprzedaż tych produktów w trzech kwartałach 2017 roku wyniosła 62.065 tys. zł. Marża łączna (brutto) wszystkich segmentów zrealizowana w trzech kwartałach 2017 roku wyniosła 12.507 tys. zł i była wyższa od marży za analogiczny okres 2016 roku o 707 tys. zł.

Warto też zauważyć, że spółka rozpoczęła pierwsze prace przygotowawcze związane z uruchomieniem nowej linii technologicznej. Zgodnie z planami ma ona rozpocząć pracę w I kwartale 2018 r. i zwiększyć moce produkcyjne o 17%.

Źródło: ERG S. A.


brak
 

Jesteśmy specjalistami w produkcji na szeroką skalę nowoczesnych wyrobów z tworzyw sztucznych: folii polietylenowych, wyrobów wtryskowych

Polska