Europa wielu prędkości w recyklingu

Europa wielu prędkości w recyklingu
Opublikowany w tym tygodniu raport Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) pokazuje duże zróżnicowanie w recyklingu odpadów w poszczególnych państwa UE. Wiele państw zwiększyło swoje wskaźniki recyklingu, ale są też takie, którym grozi ryzyko niewypełnienia zobowiązań dotyczących docelowych poziomów recyklingu odpadów, które w 2020 roku powinny wynosić 50%.

Dane zgromadzone w raporcie odnoszą się do lat 2001-2010. W ostatnim roku objętym sprawozdaniem ogólny poziom recyklingu w Europie wynosił 35%, co oznacza wzrost o 12 pkt. proc. w stosunku do poziomu 23% w 2001 r.

Pięć państw zdołało już zrealizować cel wyznaczony na rok 2020. Wskaźniki recyklingu w tych państwach wynoszą: 63% w Austrii, 62% w Niemczech, 58% w Belgii, 51% w Holandii i Szwajcarii. Najszybszy wzrost wskaźników odnotowano w Wielkiej Brytanii (z 12% do 39%) i Irlandii (z 11% do 36%). Od czasu przystąpienia do UE zdecydowanie poprawiły swoje wskaźniki takie państwa, jak Słowenia, Polska i Węgry.

Większość państw będzie musiała dołożyć nadzwyczajnych starań, aby w terminie osiągnąć wymagany poziom recyklingu. Na przykład Bułgaria i Rumunia poddają obecnie recyklingowi niewielkie ilości odpadów komunalnych i, aby osiągnąć docelowy poziom w 2020 r., muszą w trwającym dziesięcioleciu zwiększać wskaźnik recyklingu o ponad 4 punkty procentowe rocznie - tymczasem takiego wyniku nie zdołało uzyskać w latach 2001-2010 żadne państwo.

W raporcie EEA Polska została zaliczona do krajów, w którym osiągnięcie celu wyznaczonego na 2020 rok może być trudne. Poziom recyklingu w Polsce wzrósł z 5% w roku 2004 do 21% w 2010 roku. Za wzrost odpowiedzialny jest przede wszystkim zwiększona ilość odpadów stałych poddanych recyklingowi, podczas gdy recykling bioodpadów zaczął rosnąć dopiero w latach 2009-2010. W przypadku odpadów biodegradowalnych nie został osiągnięty cel wyznaczony na rok 2010. Polska należy (obok Norwegii i Irlandii) do grupy państw, w których w latach 2001–2010 odsetek odpadów komunalnych składowanych na wysypiskach zmniejszył się w największym stopniu w największym stopniu. Autorzy raportu zwracają uwagę, że w raportach sporządzanych w Polsce odpady opakowaniowe z gospodarstw domowych nie są w pełni uwzględniane, a zatem rzeczywisty poziom recyklingu może być wyższy. Zauważają także, że poprawa wskaźników może nastąpić dzięki wprowadzonej ustawie o gospodarowaniu odpadami.