Interesująca opinia na temat śladu węglowego

Interesująca opinia na temat… Prezentujemy bardzo oryginalny tekst dotyczący małej wiarygodności wskaźnika trwałości środowiska naturalnego, czyli popularnego śladu węglowego (ang. Carbon Footprint). Zdaniem ekspertów PlasticsEurope to bardzo zawodna metoda porównywania wpływu wyrobów, usług lub działalności przemysłowej na środowisko.

W ostatnich latach pojęcie śladu węglowego stało się popularnym sposobem porównywania względnego wpływu wyrobów, usług lub działalności przemysłowej na środowisko. Firmy skwapliwie skorzystały z tego sposobu do budowania przewagi konkurencyjnej ("nasz produkt ma mniejszy ślad węglowy niż wasz"), lub wykorzystując go do mierzenia postępu ("mniejszy ślad węglowy oznacza, że produkt jest lepszy").

Nabywcy i konsumenci zdający sobie sprawę z potrzeby ochrony środowiska stosują ślad węglowy jako kryterium wyboru między konkurencyjnymi ofertami. W praktyce jednak, porównanie śladów węglowych nie jest wystarczającym kryterium dla dokonania sprawiedliwego i naukowo uzasadnionego wyboru. Tak naprawdę, stosowanie śladu węglowego jako oceny oddziaływania produktu na środowisko może wprowadzać w błąd z trzech głównych powodów.

Pierwszy to niewłaściwe zrozumienie.

Problem w tej materii polega na tym, że wiele osób ma raczej mgliste pojęcie o tym, czym jest ślad węglowy. Ślad węglowy określa objętość wyrażoną w jednostkach równoważników CO2 gazów cieplarnianych, które przedostają do atmosfery w wyniku określonej czynności lub produktu. W samej metodzie jako takiej nie ma nic niewłaściwego, ponieważ istnieją ekologicznie uzasadnione metodologie obliczania ilości emitowanego CO2 (ISO 14040, 14044 oraz 14064). Ale ślad węglowy mówi nam tylko o emisji dwutlenku węgla, bez uwzględnienia całkowitych skutków dla środowiska. Aby uzyskać pełny obraz, należy rozważyć wiele innych czynników, takich jak zakwaszenie, ubytek ozonu, zużycie energii, zanieczyszczenie gleby i powietrza czy inne.

Niestety wiele osób popełnia błąd utożsamiając emisję dwutlenku węgla z całkowitym wpływem danego produktu na środowisko, mimo że nie istnieje między nimi żadna bezpośrednia zależność. W rezultacie, ludzie zachęcani do porównywania wyrobów jedynie na podstawie ich śladów węglowych, mogą dokonać najgorszych możliwych wyborów, chociaż chcą zrobić to, co jest "właściwe" dla środowiska.

Drugi problem polega na tym, że zakres śladu węglowego jest na ogół zbyt wąski. Jakakolwiek rzetelna miara wpływu produktu lub czynności na środowisko musi obejmować ich całkowity wpływ na przestrzeni czasu, tzn. w czasie całego cyklu życia, z uwzględnieniem szerszego kontekstu. Niestety zbyt często ślad węglowy jest obliczany jedynie dla fazy produkcyjnej, częściowo lub całkowicie pomijając fazę użytkowania i usuwania odpadów oraz skutki kontekstowe.

Czytaj więcej:
Ekologia 402

Reportaże

Forum