Interesująca opinia na temat śladu węglowego


Wiele osób sądzi na przykład, że należy ograniczyć ilość opakowań produktów, co ich zdaniem pozwoli na zmniejszenie ilości emitowanego dwutlenku węgla. Jeśli jednak towary ulegną zniszczeniu na skutek braku opakowań, ekologiczne skutki ich niepotrzebnej produkcji oraz transportu przeważą korzyści wynikające z rezygnacji z opakowań.

Trzeci problem wynika z trudności w porównywaniu wskaźników. Obliczając ślad węglowy, musimy przyjąć pewne założenia, przewidując warunki wykonania pewnych czynności, na przykład sposób wykorzystania produktu. Oczywiście rzetelność obliczonego w ten sposób śladu węglowego będzie w ogromnym stopniu uzależniona od trafności naszych przypuszczeń. Jeżeli jeden ślad węglowy został obliczony na podstawie realistycznych założeń, a inny według zbyt optymistycznego i wyidealizowanego scenariusza, to jakiekolwiek porównanie tych wielkości na pewno nie będzie miarodajne.

Ze wszystkich wyżej wymienionych powodów, PlasticsEurope podziela zdanie Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej, że nigdy nie należy stosować śladu węglowego jako jedynej podstawy podejmowania decyzji o zakupie danego produktu lub ulepszaniu wyrobów lub usług.

Jeżeli chcemy osiągnąć zrównoważoną produkcję i konsumpcję, należy uwzględnić wiele innych aspektów - w tym nie tylko aspekty środowiskowe, ale także wymiary ekonomiczne i społeczne.

W dziedzinie ochrony środowiska, ślad węglowy jest tylko jednym z wielu czynników, które należy rozważyć. Dlatego też decyzje dotyczące np. opakowań muszą uwzględniać wiele różnorodnych aspektów, takich jak funkcjonalność różnych materiałów, koszt, metody usuwania odpadów oraz szereg innych czynników.

Decyzja podejmowana jedynie na podstawie porównania śladów węglowych obliczanych według obecnie stosowanych metod byłaby niewiele lepsza od rzutu monetą.

Wierzymy, że przy niewiele większym wysiłku i kosztach oraz w oparciu w większości o te same dane można stosować bardziej miarodajną metodę - Ocenę Cyklu Życiowego (Life Cycle Assesment). Metoda ta pozwoli na bardziej sprawiedliwą, kompleksową oraz przejrzystą ocenę wpływu na środowisko.

PlasticsEurope Polska jest fundacją reprezentującą producentów tworzyw sztucznych w Polsce i stanowi część europejskiego stowarzyszenia PlasticsEurope działającego na terenie Europy Centralnej.

Czytaj więcej: Ekologia 243 Opakowania 1097