Miliony na rekultywację składowisk odpadów

Miliony na rekultywację składowisk odpadów
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ochrona powierzchni ziemi", w ramach którego można się starać o dotacje i pożyczki na rekultywację terenów zdegradowanych i współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na te cele zarezerwowano ponad 82,5 mln zł dotacji i blisko 68,5 mln zł pożyczek. Wnioski można składać od 1 marca do 15 grudnia br.

Celem programu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz przywrócenie do ponownego użytkowania terenów zdegradowanych poprzez rekultywację, w tym remediację, wraz z usuwaniem odpadów.

Część pierwsza - Rekultywacja terenów zdegradowanych - zakłada między innymi współfinansowanie takich przedsięwzięć, jak rekultywacja powierzchni ziemi zdegradowanej działalnością człowieka, rozumiana jako przywrócenie wartości użytkowych lub przyrodniczych, oraz zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, a także usunięcie i unieszkodliwianie niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów.

Beneficjentami tychże działań mogą być jednostki samorządu terytorialnego i ich związki; podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego.

Natomiast część druga - Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - dotyczy projektów wymienionych w szczegółowym opisie osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020 dla działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Wnioski tutaj mogą składać beneficjenci POIiŚ 2014-2020 (w ramach realizacji przedsięwzięć działania 2.5) oraz podmioty upoważnione przez wyżej wymienionych beneficjentów do ponoszenia wydatków kwalifikowanych.