Nowa instalacja w Rafinerii Jedlicze

Nowa instalacja w Rafinerii…
Rafineria Nafty Jedlicze, należąca do grupy kapitałowej PKN Orlen, uruchomiła w poniedziałek zmodernizowaną instalację do wytwarzania rozpuszczalników organicznych. Koszt inwestycji to 27 mln zł.

Jak informuje biuro prasowe płockiego koncernu, uruchomienie instalacji rozpuszczalników jest pierwszym, zasadniczym etapem realizacji strategii rozwoju jedlickiej rafinerii, zaplanowanej do 2017 r.

Produkowane w jedlickiej rafinerii rozpuszczalniki używane są m.in. w produkcji tworzyw sztucznych (polimerów), farb, lakierów, klejów (głównie dla potrzeb budownictwa), rozcieńczalników, kosmetyków samochodowych i aerozoli, gum, emulsji hydroizolacyjnych, a także w procesach produkcyjnych tłuszczy roślinnych. Ponadto stosowane są do otrzymywania roztworów w wielu procesach przemysłowych, do ekstrakcji, czyli wymywania pożądanych lub niepożądanych składników stałych lub ciekłych, a także do czyszczenia części maszyn i urządzeń.

Instalacja rozpuszczalników pozwoli Rafinerii Nafty Jedlicze na przejęcie od zakładu produkcyjnego PKN Orlen w Płocku produkcji rozpuszczalników, zapewniając na tym rynku utrzymanie silnej pozycji grupy kapitałowej tej spółki.

- „Poziom technologiczny nowej linii zapewni zaspokojenie potrzeb dotychczasowych odbiorców produktów płockiego koncernu oraz umożliwi dalszy rozwój tego rynku, zastępując częściowo wyroby dotychczas importowane, produkcją krajową wysokiej jakości odsiarczonych i niskoaromatycznych rozpuszczalników" – informuje PKN Orlen.

Zapotrzebowanie na rynku rozpuszczalników w Polsce kształtuje się na poziomie około 45 tys. ton rocznie - całkowita produkcja jedlickiej rafinerii będzie stanowić ponad połowę krajowego zużycia.

Instalacja rozpuszczalników Rafinerii Nafty Jedlicze powstała na bazie dotychczasowej linii produkcyjnej "Pentany", która została gruntownie zmodernizowana. Inwestycję zrealizowano na terenie spółki, który w sierpniu 2005 r. został włączony do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Euro-Park Wisłosan".

Uzyskano na nią dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na podstawie podpisanej w maju 2007 r. umowy o dotację w kwocie ponad 9,6 mln zł oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- „Finalizacja projektu umożliwi utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia, a przede wszystkim kilkudziesięciu miejsc pracy dla profesjonalnej kadry z Jedlicz, obsługującej w ostatnich trzech latach podobną instalację w Płocku" - poinformował PKN Orlen.

Po modernizacji instalacja rozpuszczalników jest w pełni zhermetyzowana, co zmniejsza oddziaływanie produkcji na bezpośrednie otoczenie naturalne. W efekcie będą powstawać produkty przyjazne środowisku - bezsiarkowe i o bardzo niskiej zawartości węglowodorów aromatycznych (w szczególności benzenu).

Oferta produkowanych w Rafinerii Nafty Jedlicze rozpuszczalników obejmie zarówno te wytwarzane dotychczas w Płocku (frakcje heksanowe i benzyna ekstrakcyjna III niskoaromatyczna) oraz dodatkowe - izopentan, n-pentan, frakcja izoheksanowa i benzyna 110+.