Nowa strategia rozwoju Polwaxu

Nowa strategia rozwoju Polwaxu
W dniu 3 marca zarząd Polwaxu zatwierdził strategię rozwoju i działania spółki na lata 2015-2020 oraz zawartą w niej politykę dywidendową firmy. Podstawowe cele - wzrost wartości firmy osiągany poprzez wzrost uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży oraz rentowności spółki - Polwax chce realizować poprzez stopniowe przekształcenie profilu działalności spółki. Firma chce się znaleźć w segmencie firm wytwarzających specjalistyczne produkty zestawione na bazie parafin i wosków dla wielu branż przemysłowych, charakteryzujące się znacznie wyższą marżowością.

Efektem wprowadzonych zmian w profilu firmy będzie przekroczenie do 2020 roku progu 50 proc. udziału specjalistycznych parafinowych produktów przemysłowych w strukturze sprzedaży spółki. Jednocześnie ma być realizowane zwiększenie sprzedaży i podniesienie rentowności prowadzonej działalności operacyjnej, czego efektem ma być wzrost wyników finansowych i umocnienie pozycji rynkowej spółki.

Główne strategiczne cele cząstkowe Polwaxu służące do osiągnięcia nadrzędnych celów obejmują m.in. zmianę portfolio produktowego spółki, rozwój własnych struktur badawczo-rozwojowych i aktywów produkcyjnych oraz budowę instalacji odolejania rozpuszczalnikowego w oparciu o licencję Thyssen-Krupp UHDE o zdolności produkcyjnej 30 tys. ton rocznie. Firma planuje także ekspansję na nowe rynki zbytu, dywersyfikację źródeł zaopatrzenia w kluczowe surowce i optymalizację dostaw.

Polwax chce także realizować politykę dywidendową, zgodnie z którą zarząd spółki będzie rekomendował w latach 2015-2020 wypłatę z zysku na rzecz akcjonariuszy firmy na poziomie 30-50 proc. osiągniętego zysku netto, uwzględniając bieżące potrzeby spółki i perspektywy jej rozwoju.

Czytaj więcej: Rynek 852 Chemikalia 215