Nowy konkurs dla przedsiębiorstw w ramach „Szybkiej ścieżki”

Nowy konkurs dla przedsiębiorstw w ramach „Szybkiej ścieżki”
W odpowiedzi na oczekiwania sektora małych i średnich przedsiębiorstw Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs na realizację prac B+R wprowadzając nowe, łatwiejsze zasady aplikowania do Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 –2020.

Konkurs skierowany jest do: mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw realizujących projekt poza województwem mazowieckim, firm dotychczas niekorzystających ze wsparcia w ramach I osi POIR ani z Projektu systemowego „BRIDGE Alfa” w ramach Działania 1.5 PO IG, potrzebujących środków na realizację projektu, którego przedmiotem są prace badawczo-rozwojowe (dofinansowanie projektu o budżecie nieprzekraczającym 1,5 mln zł) oraz będących w stanie zrealizować taki projekt do końca III kwartału 2018 r.

W nowym konkursie NCBR w ramach „Szybkiej ścieżki” można aplikować od 1 czerwca do 31 sierpnia br. Nowe zasady przeprowadzania tego konkursu oznaczają w szczególności całkiem nowy zestaw kryteriów oceny oraz uproszczoną ocenę merytoryczną. Konkurs jest podzielony na miesięczne etapy po to, aby ocena projektów mogła rozpoczynać się po zakończeniu każdego etapu, a nie dopiero po zakończeniu całego naboru.

Przewidywany budżet konkursu w bieżącym roku wynosi 150 mln zł.

NCBR oczekuje, że w konkursie wystartują te przedsiębiorstwa, które dotychczas nie korzystały z oferty wsparcia na realizację projektów B+R. Przedsiębiorców ucieszy zapewne niski próg minimalnych kosztów kwalifikowalnych wynoszący 300 tys. zł. Umożliwi to realizację mniejszych projektów przez podmioty, które do tej pory miały ograniczone możliwości realizacji prac B+R, gdyż nie wpisywały się w wymagania finansowe, jakie wiązały się z udziałem w konkursach NCBR.

W jaki sposób oceniane będą projekty?

Zasady nowego konkursu w ramach „Szybkiej ścieżki” przewidują uproszczony zestaw kryteriów oceny projektów. NCBR zaproponowało bardziej liberalne podejście do oceny niektórych kryteriów obowiązujących do tej pory w „Szybkiej ścieżce” w ramach Poddziałania 1.1.1. Wystarczającym do spełnienia kryterium „Nowość rezultatów projektu” (otrzymania 1 pkt.) będzie wykazanie nowości na poziomie przedsiębiorstwa. Eksperci oceniający projekt będą brać pod uwagę przede wszystkim poziom innowacyjności danego rozwiązania oraz jego znaczenie dla rozwoju danego przedsiębiorstwa oraz poprawy jego konkurencyjności. Niemniej jednak nadal projekt musi dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej i być projektem badawczym. Maksymalna liczba punktów (3 pkt.) zostanie przyznana projektowi przewidującemu powstanie innowacyjnych produktów/technologii/usług, które nie są jeszcze dostępne na polskim rynku lub też takich, które są dostępne, ale oferują nowe innowacyjne funkcjonalności, co najmniej w skali polskiego rynku.

Konkurs przewiduje ograniczony zestaw wymogów, które trzeba spełnić w ramach kryteriów dostępu. Wymogi dotyczące zespołu projektowego oraz własności intelektualnej będą kryteriami punktowanymi, a nie jak dotychczas dostępowymi. Pozwoli to nie odrzucać projektów tych wnioskodawców, którzy dopiero budują swój potencjał w zakresie działalności badawczej. Ponadto w tym konkursie zrezygnowano z wymogu posiadania umów warunkowych z członkami kluczowej kadry B+R i zarządzającej oraz podwykonawcami jako wymogu obligatoryjnego. Posiadanie takich umów będzie warunkiem otrzymania maksymalnej oceny w ramach kryterium, tj. 5 punktów.

Dzięki zaproponowanym zmianom, NCBR liczy na udział w konkursie przedsiębiorców, którzy niekoniecznie mają duże doświadczenie w realizacji projektów B+R, ale mają pomysły i rozwijają swój potencjał technologiczny. Dzięki temu w niedługim czasie będą oni mogli uzyskać przewagę konkurencyjną wynikającą z doświadczeń, przeprowadzonych przez siebie (z ewentualnym udziałem podwykonawców) badań naukowych i prac rozwojowych. Złożenie wniosku w nowym konkursie „Szybkiej ścieżki” może stanowić pierwszy krok na drodze rozwoju firmy w oparciu o wypracowane przez siebie innowacje technologiczne.

Więcej informacji na temat konkursu: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs31112017

Zdjęcie: Designed by jcomp / Freepik