O potrzebie zmian w systemie zagospodarowania odpadów - cz. 3

O potrzebie zmian w systemie zagospodarowania odpadów - cz. 3
Publikujemy trzecią część analizy Wojciecha Pawlikowskiego (Noweko) poświęconej postulatom zmian w ustawach określających sposób zagospodarowania odpadów w Polsce.

W poprzedniej części artykułu dotyczącego proponowanych zmian ustaw przedstawiłem argumentację przemawiającą za ich wprowadzeniem. W trzeciej części pragnę przytoczyć konkretne artykuły, w których proponuję dokonać zmian. Dla osób, które nie wczytywały się w zapisy prawa, przytaczam fragmenty na końcu publikacji, aby lepiej zrozumieć celowość tego działania. Proponuję dokonać zmian głównie w przedstawionych poniżej artykułach ustaw.

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Art. 15. 1
Jest: Przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach, wytwarzający opakowania, importujący opakowania oraz dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań może umieszczać na opakowaniach oznakowania […]

Powinno być: Przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach, wytwarzający opakowania, importujący opakowania oraz dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań ma obowiązek umieszczać na opakowaniach oznakowania […]  jeżeli zezwala na to technologia, a informacja jest widoczna okiem nieuzbrojonym.

Art. 42
Jest: Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego i/lub hurtowego, który sprzedaje produkty w opakowaniach, jest obowiązany przekazywać użytkownikom tych produktów informacje o opakowaniach i odpadach opakowaniowych […]

Należy dopisać: a dostawca produktów w opakowaniach, jak i samych opakowań, jest zobowiązany dostarczyć niezbędne dokumenty, w tym certyfikaty, potwierdzające deklarowaną charakterystykę dostarczanego produktu bez specjalnego wezwania przez prowadzącego jednostkę handlu detalicznego i/lub hurtowego.

Art. 44
Jest: Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego i/lub hurtowego o powierzchni handlowej powyżej 2000 m2 jest obowiązany prowadzić na własny koszt selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w ofercie handlowej tej jednostki, według rodzajów opakowań, z których powstały odpady.

Powinno być: Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego i/lub hurtowego jest obowiązany prowadzić na własny koszt selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w ofercie handlowej tej jednostki, według rodzajów opakowań, z których powstały odpady zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi na terenie gminy na której prowadzi działalność.

Ustawa o odpadach

Art. 83.1
Jest: Dostęp do BDO posiadają: […]

Należy dopisać: wszyscy realizujący zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Art. 110.1
Jest: Podstawową charakterystykę odpadów sporządza wytwórca lub posiadacz odpadów odpowiedzialny za gospodarowanie odpadami, kierujący odpady do składowania na składowisko odpadów, a w przypadku odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Należy dopisać w obydwu przypadkach: przeszkolony w zakresie obowiązywania BDO oraz dopuszczony przez lokalny zakład gospodarki odpadami do sporządzania charakterystyki odpadów.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Art. 3.5
Jest: ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji

Należy dopisać: […] u źródła ich powstawania (w zaakceptowanych przez gminę przypadkach na minimum trzy frakcje: suchą, biodegradowalną i pozostałą nie nadającą się do recyklingu materiałowego ani organicznego).

Art. 9e.2
Jest: Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości.

Powinno być: Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych i biodegradowalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi i biodegradowalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości.

Art. 9n.2
Jest: Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Należy dopisać: i publikowane na stronie internetowej gminy do publicznej wiadomości.

Art. 4.3a
Jest: bioodpadach - rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z teren.w zieleni, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, zakładów gastronomii, zakładów żywienia zbiorowego i jednostek handlu detalicznego, a także podobne ze względu na swój charakter lub skład odpady z zakład.w produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność.

Należy dopisać: i odpady opakowaniowe pochodzenia biogennego spełniające wymogi dyrektywy EN13432 i/lub wykonane i certyfikowane w sposób umożliwiający jednoznaczną ich identyfikację jako produkty biodegradowalne.


brak
 

Tworzywa kompostowalne, dodatki biodegradowalne, dodatki antybakteryjne i antygrzybiczne, wypełniacze mineralne, uniepalniacze

Polska