O recyklingu w Szczecinie

O recyklingu w Szczecinie
Nowoczesne kompleksowe systemy gospodarki odpadami komunalnymi muszą być tworzone w oparciu o selektywną zbiórkę i segregację odpadów. Zobowiązują do tego zarówno przepisy unijne, jak i krajowe - dyrektywa ramowa w sprawie odpadów z 2008 r. zakłada zbliżenie się Unii Europejskiej do "społeczeństwa recyklingu", zaś nowa ustawa o odpadach z 2012 r. definiuje pojęcie selektywnego zbierania i stanowi, że odpady mają być zbierane w sposób selektywny.

Ten stan prawny będzie tłem dla V konferencji szkoleniowej "Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów", która odbędzie się w dniach 14-15 listopada w Szczecinie. Podczas spotkania, w którym wezmą udział praktycy, przedstawiciele administracji publicznej, naukowcy oraz inne osoby zajmujące się nowoczesnymi systemami gospodarki odpadami komunalnymi, omówione zostaną różne opcje funkcjonowania selektywnej zbiórki, jak również ekonomiczne aspekty funkcjonowania systemów selektywnej zbiórki i segregacji odpadów.

Nowy system postępowania z odpadami komunalnymi wprowadzony znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakłada, że gminy ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych oraz tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jedną z podstawowych cech nowoczesnej gospodarki odpadami jest selektywne zbieranie odpadów czyli wydzielenie różnych grup odpadów z całego strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom recyklingu i odzysku w zakładach zagospodarowania. Selektywna zbiórka powinna objąć swym zasięgiem wszystkie strumienie odpadów wytwarzane zarówno w gospodarstwach domowych, ale także przez drobny przemysł, usługi i handel czy duże zakłady przemysłowe.

Ważnym elementem realizacji selektywnego zbierania jest dobrze przygotowana akcja informacyjna czyli akcja edukacyjna skierowana do mieszkańców i wszystkich uczestników systemu, mówiąca o zasadach zbiórki odpadów selektywnie zbieranych, o sposobach ich gromadzenia w domu i poza domem, o zasadach odbioru zgromadzonych odpadów, itd. Odpady selektywnie zbierane muszą być dodatkowo segregowane w stacjach segregacji odpadów w ramach tzw. "segregacji wtórnej".

Bardzo istotnym zagadnieniem, które będzie także omawiane podczas konferencji, jest określenie rynków zbytu odzyskiwanych surowców. Hamulcem rozwoju idei selektywnej zbiórki odpadów i ich "wtórnej segregacji" są problemy ze znalezieniem odbiorców wyselekcjonowanych surowców oraz zmienność cen surowców i różnorodność odzyskiwanego materiału.

Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej organizatora wydarzenia, firmy Abrys.Czytaj więcej: Recykling 416 Konferencje 197

brak
 

Organizujemy konferencje szkoleniowe, dotyczące szeroko pojętej ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i dziedzin pokrewnych

Polska