Orlen zwiększył sprzedaż petrochemikaliów

Orlen zwiększył sprzedaż petrochemikaliów
W raporcie finansowym za drugi kwartał 2013 r. władze PKN Orlen podkreślają, iż mimo trudnych warunków makroekonomicznych i rynkowych koncern odnotował wzrost wolumenów sprzedaży we wszystkich segmentach działalności oraz utrzymał przychody na poziomie zbliżonym do II kwartału 2012 r. Jednocześnie spółka zmniejszyła zadłużenie o 3,4 mld zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W segmencie petrochemicznym sprzedaż wzrosła o 4 proc., odnotowano także wzrost wykorzystania mocy głównych instalacji. W sytuacji spadku marż petrochemicznych spółka wypracowała wynik EBIDTA wg LIFO na poziomie 531 mln zł. Największy wzrost wolumenów sprzedaży odnotowano w obszarze poliolefin i PVC. Został on jednak nieco ograniczony spadkiem sprzedaży nawozów sztucznych w wyniku zatrzymania instalacji produkcyjnych w Spolanie, będącej konsekwencją czerwcowej powodzi w Czechach.

Na wyniki finansowe w drugim kwartale wpływ miało przede wszystkim niekorzystne otoczenie makroekonomiczne - nastąpił spadek modelowej marży rafineryjnej i petrochemicznej oraz dyferencjału Ural/Brent. Osłabł także średni kurs złotego wobec dolara i euro. Ponadto, w Polsce, Niemczech i Czechach spadło tempo wzrostu PKB w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

– Pomimo trudnego otoczenia makroekonomicznego PKN Orlen zwiększył sprzedaż i udziały rynkowe - powiedział Jacek Krawiec, prezes zarządu firmy. - Konsekwentnie realizujemy także zaplanowane w strategii inwestycje, które wzmocnią kondycję i konkurencyjność Grupy Orlen w nadchodzących latach.

Koncern kontynuuje poszukiwania surowców ze źródeł konwencjonalnych i niekonwencjonalnych, jak również prace nad rozbudową segmentu energetycznego. Nakłady inwestycyjne w pierwszym półroczu br. wyniosły 838 mln zł.

W ramach poszukiwań gazu ze źródeł niekonwencjonalnych w II kwartale 2013 roku prowadzono prace na koncesjach Wierzbica oraz Lubartów, koncern prowadzi też projekty poszukiwawcze gazu i ropy ze źródeł konwencjonalnych.

W kwietniu wmurowano kamień węgielny pod budowę bloku gazowo-parowego we Włocławku o mocy 463 MWe. Od 2017 roku będzie on wytwarzał energię elektryczną i produkował ciepło na potrzeby m.in. Grupy Anwil i PKN Orlen oraz dla odbiorców zewnętrznych.

Równolegle postępują prace nad projektem budowy bloku parowo-gazowego w Płocku o mocy od 470 do 600 MWe. Przewidywany wstępnie termin budowy instalacji to lata 2014-2017, a ostateczna decyzja o realizacji inwestycji zostanie podjęta w przyszłym roku, po zakończaniu prowadzonej obecnie analizy opłacalności projektu.


Czytaj więcej: Wyniki finansowe 279

brak
 

Największy koncern petrochemiczny w Polsce.

Polska