PCC Rokita wspiera budowę fabryki MCAA

PCC Rokita wspiera budowę… Spółka PCC MCAA realizuje projekt inwestycji najnowocześniejszego na świecie i jedynego w Polsce zakładu produkującego ultra czysty kwas monochlorooctowy (MCAA). PCC MCAA nie należy do Grupy PCC Rokita, jednak budowa wspierana jest przez spółkę PCC Rokita. Wsparcie obejmuje m.in. udzielenie poręczeń związanych z zabezpieczeniem finansowania tej inwestycji.

PCC MCAA będzie jedynym w Polsce producentem kwasu monochlorooctowego o wysokiej czystości, który wykorzystywany jest w wielu branżach, m.in. w produkcji środków ochrony roślin, środków higieny osobistej, tworzyw sztucznych, żywności, farmaceutyków i kosmetyków. Używany jest także w przemyśle papierniczym oraz wydobywczym.

Koszt inwestycji to ok. 300 mln zł, z czego ponad 60 mln zł to przyznana przez Unię Europejską firmie PCC MCAA dotacja w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka. Pozostałe środki to udzielone na warunkach rynkowych kredyty i pożyczki oraz środki własne inwestora.

Nowy zakład będzie posiadał unikalny charakter w skali kraju, będzie też jedną najnowocześniejszych fabryk MCAA na świecie. Produkcja na poziomie do 42 tys. t rocznie stawia go w jednym szeregu ze światowymi potentatami. Zakład do wytwarzania swoich produktów będzie wykorzystywał m.in. chlor produkowany przez PCC Rokita.

- Firma PCC MCAA będzie dla nas bardzo istotnym odbiorcą - mówi Wiesław Klimkowski, prezes zarządu PCC Rokita. - Od kilku lat intensywnie prowadzimy inwestycję w Kompleksie Chlorowym, której efektem będzie całkowite przejście na technologię elektrolizy membranowej. Po zakończeniu rozruchu w drugim kwartale br. i dojściu do optymalnych parametrów pracy instalacji w trzecim kwartale br. zostanie zainstalowany ostatni z elektrolizerów i osiągnięta docelowa moc produkcyjna. Dochodzenie do pełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych będzie odbywało się etapami.

- W związku z przełączaniem produkcji na nową elektrolizę, miał miejsce przestój – mówi Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita. - Proces ten był jednak dokładnie zaplanowany i zoptymalizowany, tak aby zminimalizować skutki tej operacji. W efekcie inwestycji przede wszystkim stopniowo zwiększają się nasze moce produkcyjne chloru. Nadwyżki w znaczącym stopniu będzie odbierała instalacja MCAA, co zgodnie z przyjętymi założeniami powinno mieć pozytywny wpływ na przyszłe wyniki PCC Rokita. Budowa przez PCC MCAA jednego z najnowocześniejszych na świecie zakładów chemicznych wytwarzających MCAA najwyższej jakości na terenie sąsiadującym z PCC Rokita to także przykład synergii, które umiemy wykorzystywać pomiędzy różnymi instalacjami w ramach PCC Rokita oraz pomiędzy naszą spółką a innymi przedsiębiorstwami branży chemicznej.

W związku z istotnością projektu dla PCC Rokita, spółka zawarła umowę wsparcia z PCC MCAA sp. z o.o., która realizuje inwestycję oraz umowy dotyczące udzielenia poręczeń w kolejnej rundzie finansowania tej inwestycji. Dwa poręczenia w łącznej kwocie 80 mln PLN zostały udzielone przez PCC Rokita SA na rzecz instytucji współfinansujących inwestycję, tj. na rzecz Alior Banku oraz Agencji Rozwoju Przemysłu. Poręczenia te stanowią zabezpieczenie zobowiązań PCC MCAA Sp. z o.o. wynikających z udzielonych na warunkach rynkowych kredytu oraz pożyczki. Poręczenia generalnie wiążą PCC Rokita SA do czasu uregulowania przez PCC MCAA należności wynikających z umowy kredytu oraz pożyczki. W przypadku jednak wystąpienia stosownych warunków do wcześniejszego zwolnienia poręczeń, PCC Rokita począwszy od 1 stycznia 2017 r. może wystąpić z wnioskiem do instytucji finansujących o wcześniejsze zwolnienie poręczeń, jednak ze skutkiem zwolnienia nie wcześniej niż po dniu 30 czerwca 2017 r.

Czytaj więcej:
Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych
 

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych oraz butelki plastikowe

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4