Polski Pakt Plastikowy opracował "Kryteria klasyfikacji opakowań nadających się do recyklingu"

Polski Pakt Plastikowy opracował…

Opublikowano "Klasyfikację opakowań nadających się do recyklingu" - dokument, którego celem jest rozwianie wątpliwości w zakresie poprawnej interpretacji pojęć.

Zapewnienie przydatności do recyklingu lub ponownego wykorzystania wszystkich opakowań z tworzyw sztucznych do 2025 roku jest jednym z celów strategicznych Polskiego Paktu Plastikowego, inicjatywy dążącej do zamknięcia obiegu opakowań z tworzyw sztucznych w Polsce. Do efektywnego i wiarygodnego monitorowania postępu realizacji tego celu kluczowe jest jednak wspólne rozumienie pojęć. Właśnie dlatego Polski Pakt Plastikowy podjął się upowszechnienia podejścia do definicji opakowań nadających się do recyklingu mechanicznego w praktyce i na dużą skalę.

"Opakowanie nadające się do recyklingu" to bardzo silna i powszechnie stosowana na polskim rynku deklaracja. Niestety, najczęściej używana jest jednak bezpodstawnie lub uwzględniając jedynie teoretyczne uwarunkowania, wprowadzając w błąd zarówno konsumentów jak i partnerów biznesowych.

- Opracowując dokument zależało nam na tym, aby ujednolicić rozumienie stosowanych na rynku pojęć i zachęcić do systemowego spojrzenia na wyzwanie jakim jest zapewnienie przydatności do recyklingu opakowań. Definicja stosowana przez Polski Pakt Plastikowy oraz Pakty Plastikowe działające na innych rynkach, bazuje na metodyce Fundacji Ellen MacArthur. W opracowaniu znajdą Państwo również odwołanie do polskiego porządku prawnego oraz standardów międzynarodowych – mówi dr Karolina Wiszumirska, naukowczyni Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz członkini Rady Ekspertów Polskiego Paktu Plastikowego, zaangażowana w prace nad dokumentem.

Zgodnie z brzmieniem definicji, opakowanie lub element opakowania nadaje się do recyklingu, jeśli jest potwierdzone, że jego skuteczna pokonsumencka zbiórka, sortowanie i recykling działają w praktyce i na dużą skalę.

- Najważniejszą część proponowanej przez nas metodyki, stanowi stwierdzenie „w praktyce i na dużą skalę”. Oznacza to, że aby opakowanie można było uznać za nadające się do recyklingu należy wyjść poza ramy technicznej możliwości poddania go recyklingowi. Konieczne jest natomiast istnienie i efektywne funkcjonowanie całego systemu zagospodarowania dla danego opakowania, czyli osiągnięcie minimum 30% poziomu recyklingu dla danego opakowania w skali kraju lub globalnie. Takie spojrzenie fundamentalnie zmienia powszechny dyskurs i aby realizacja celu była możliwa, wymaga zaangażowania całego łańcucha wartości opakowań z tworzyw sztucznych - komentuje Dorota Żmudzińska, ekspertka ds. gospodarki obiegu zamkniętego i gospodarki odpadami w Polskim Pakcie Plastikowym, koordynująca prace nad dokumentem.

Publikacja oprócz warstwy teoretycznej skupionej wokół definicji, zawiera również praktyczny poradnik przeprowadzenia oceny opakowania pod kątem nadawania się do recyklingu w trzech prostych krokach. Oprócz wymogu istnienia efektywnego systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych, istotnym elementem oceny jest również zapewnienie właściwego projektu opakowania. W tym celu firmy zachęcane są do korzystania z wytycznych projektowania z myślą o recyklingu stworzonych przez RecyClass.

- Jednym z punktów docelowych RecyClass jest zwiększenie recyklowalności opakowań z tworzyw sztucznych. Podstawą podejścia tej inicjatywy są wytyczne projektowania z myślą o recyklingu. Wytyczne te są oparte na ustaleniach naukowych i opracowane przez ekspertów z całego łańcucha wartości tworzyw sztucznych – komentuje  Emilia Tarlowska, menadżerka ds. publicznych i komunikacji w Plastics Recyclers Europe. - Wsparcie i promocja „RecyClass Design for Recycling Guidelines” przez Polski Pakt Plastikowy jest ważnym krokiem na drodze do ich wdrożenia i harmonizacji w skali ogólnoeuropejskiej, dodaje.

Polski Pakt Plastikowy

Polski Pakt Plastikowy to międzysektorowa inicjatywa, która stawia sobie za cel zmianę obecnego modelu wykorzystywania tworzyw sztucznych w opakowaniach na polskim rynku w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Została powołana w ramach Kampanii 17 Celów i jest częścią Plastics Pact Network Fundacji Ellen MacArthur.
Cele strategiczne Paktu do roku 2025:

  1. Identyfikacja i eliminacja wskazanych opakowań nadmiernych i problematycznych z tworzyw sztucznych poprzez przeprojektowanie, innowacje i alternatywne modele dostawy.
  2. Dążenie do zmniejszenia o 30% użycia pierwotnych tworzyw sztucznych w opakowaniach wprowadzanych na rynek.
  3. 100% opakowań z tworzyw sztucznych na polskim rynku nadaje się do ponownego wykorzystania lub recyklingu.
  4. Dążenie do zwiększenia udziału surowców wtórnych w opakowaniach z tworzyw sztucznych do poziomu 25%.
  5. Efektywne wsparcie systemu zbiórki i recyklingu opakowań, aby osiągnąć poziom recyklingu w wysokości co najmniej 55% na polskim rynku.
  6. Podniesienie jakości i efektywności edukacji konsumentów w zakresie segregacji, recyklingu, ponownego wykorzystania i ograniczenia zużycia opakowań.