Powszechny recykling w Europie?

Powszechny recykling w Europie?
Celem konsultacji rozpoczętych przez Komisję Europejską jest próba odpowiedzi na pytanie o możliwość pełnego recyklingu odpadów w Europie. Bruksela chce poznać opinie Europejczyków na temat weryfikacji celów dotyczących recyklingu, a wyniki badania mają pomóc przy opracowywaniu projektu nowych przepisów dotyczących gospodarowania odpadami w ramach szerszego przeglądu polityki w tym zakresie, planowanego na 2014 rok. Swoje opinie mogą zgłaszać do 10 września 2013 roku zarówno obywatele, jak i przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, organy publiczne za pośrednictwem strony internetowej.

Dotychczasowe przepisy unijne dotyczące odpadów określają cele dotyczące ponownego przetwarzania odpadów - w perspektywie do roku 2020 recyklingowi powinno być poddawanych 50 proc. odpadów z gospodarstw domowych oraz 70 proc. odpadów z budowy i rozbiórek. Przykład wielu państw - m.in. Austrii, Niemiec czy Belgii - pokazuje, że osiągnięcie tych celów jest możliwe. Tymczasem rosnące ceny surowców zachęcają do coraz lepszego gospodarowania odpadami. Ta tendencja znalazła odzwierciedlenie w ostatnich dokumentach strategicznych UE, gdzie przedstawiono korzyści wynikające z przejścia na gospodarkę efektywnie korzystającą z zasobów i obiegową. Dokumenty stwierdzają, że w tym celu konieczne jest spełnienie pewnych warunków, m.in. dalsze zapobieganie powstawaniu odpadów, maksymalne stosowanie recyklingu, ograniczenie spalania odpadów nie podlegających recyklingowi oraz stopniowe wycofywanie składowania odpadów do 2020 roku.

KE zamierza obecnie zbadać, w jaki sposób należy dostosować docelowe poziomy UE w zakresie odpadów. Cenne będą opinie na temat wzmocnienia istniejących celów w zakresie recyklingu bądź wprowadzenia nowych. Respondenci są pytani o celowość wprowadzenia bardziej rygorystycznych rozwiązań oraz zróżnicowania kierunków działania dla różnych strumieni śmieci.

W oparciu o wyniki konsultacji KE określi najważniejsze warianty osiągnięcia wyznaczonych celów. W ramach przeglądu polityki w zakresie odpadów w 2014 roku zostanie opracowany wniosek ustawodawczy. Dodatkowym celem przeglądu prawodawstwa jest wyeliminowanie dublujących się regulacji oraz poprawa przejrzystości prawa.