Prawie 1,5 mld euro wsparcie na inwestycje

Mijają trzy lata od momentu uruchomienia w Polsce środków finansowych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Uzyskane w tym okresie doświadczenie przedsiębiorców wskazuje, że warto korzystać z tej formy bezzwrotnej pomocy, ale również że pozyskiwanie środków unijnych nie jest łatwe. Dzieje się tak ze względu na skomplikowane procedury aplikowania oraz wysokie wymagania co do jakości samych inwestycji.

Atrakcyjność dotacji jako metody współfinansowania projektów inwestycyjnych sprawia, że pomimo pewnych utrudnień zainteresowanie przedsiębiorców funduszami jest bardzo duże i będzie rosnąć w przyszłości. W dalszej części artykułu przedstawione będą szkicowo aktualne możliwości pozyskania środków na inwestycje w przedsiębiorstwach.

Wszelkie opisy warto rozpocząć od generalnej uwagi, że w okresie 2007 – 2013 wsparcie dla przedsiębiorców na projekty inwestycyjne możliwe będzie do pozyskania na dwa sposoby.

Pierwszy będzie się opierał o programy krajowe, drugi o programy regionalne (odrębne dla każdego województwa). Programy krajowe otwarte będą dla wszystkich przedsiębiorców, w tym również dla firm dużych. Wymagać jednak będą wysokiej wartości inwestycji oraz wykazania się wysokim stopniem innowacyjności projektu. Programy regionalne dostępne będą wyłącznie dla firm z sektora MŚP i dotyczyć będą projektów o mniejszej wartości, zasadniczo do 2 mln euro.

Przykładem programu z pierwszej grupy jest Działanie 4.4. – „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Działanie to będzie wspierało projekty w zakresie zastosowania nowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach. Dzięki niemu firmy będą mogły sfinansować zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Oczekiwanym efektem inwestycji mają być nowe rozwiązania poprawiające produktywność i efektywność firmy, w szczególności zmniejszające szkodliwe oddziaływanie na środowisko, wprowadzające nowe produkty lub zmieniające proces produkcyjny. Firmy będą mogły uzyskać wsparcie dla projektów o wartości od 8 do 160 mln zł. Do realizacji działania zostało przydzielonych 1,42 mld euro.

Na poziomie regionalnym przedsiębiorstwa zaliczane do grupy MŚP (do 250 zatrudnionych) mogą liczyć dodatkowo na współfinansowanie inwestycji w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Programy te powstają niezależnie, ale widoczna jest pewna zbieżność między poszczególnymi regionami.

Można zatem wskazać, że typowe projekty inwestycyjne wspierane regionalnie to: tworzenie lub rozbudowa przedsiębiorstwa; budowa, remont i przebudowa infrastruktury przedsiębiorstwa, wpływającej m.in. na rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej (dywersyfikację); dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego bądź produktu (wyrobu lub usługi) i wreszcie zakup oraz unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wartości dotacji w poszczególnych województwach nie zostały jeszcze ostatecznie określone. Na podstawie danych z części województw można się spodziewać zróżnicowania wysokości wsparcia, które oscylować powinno wokół kwoty 1 mln zł (np. woj. śląskie – 750 tys. zł, poznańskie – ok. 1 mln zł).

Istnieje też tendencja do wydzielania w programach regionalnych specjalnej linii finansowania inwestycji w firmach mikro - do dziewięciu zatrudnionych - gdzie maksymalna wartość dotacji to około 100-200 tys. zł.

Jak zatem widać zainteresowanie pozyskiwaniem dotacji może być ogromne, bez względu na rodzaj programu. Nie ma się oczywiście czemu dziwić. Pozyskanie nowego źródła środków finansowych na inwestycje interesuje każdego przedsiębiorcę. Zwłaszcza jeżeli ma ono charakter bezzwrotnie udzielanej pomocy.

Cezary Orlikowski
Dyrektor Departamentu Funduszy UE
EUROLIDER Polska