Producent opakowań traci na Ukrainie

Producent opakowań traci na Ukrainie
Zarząd Plast-Boxu poinformował, iż w pierwszym kwartale br. postępująca dewaluacja hrywny ukraińskiej spowodowała powstanie ujemnych różnic kursowych, które przełożyły się na rezultaty finansowe ukraińskiej spółki córki.

W raportowanym okresie spółka Plast-Box Ukraina wypracowała zysk operacyjny w wysokości 14,9 mln hrywien (2,64 mln zł), jednak nie pozwolił on pokryć całości strat wynikających z różnic kursowych, których wartość na dzień 31.03.2015 r. wyniosła 21 mln hrywien (3,72 mln zł). Zarząd spółki podkreślił, że 18 mln (3,19 mln zł) hrywien straty na różnicach kursowych ma charakter niezrealizowany i wynika z wyceny bilansowej zobowiązań i należności walutowych. W rezultacie, niekorzystna sytuacja na rynku walutowym zdeterminowała wynik Plast-Box Ukraina w I kwartale 2015 r., który wyniósł -6,2 mln hrywien (1,1 mln zł).

Przedstawiciele Plast-Boxu poinformowali, że spółka ukraińska kontynuuje przyjęte w 2014 roku działania operacyjne zmierzające do minimalizowania wpływu różnic kursowych na jej działalność, czego efekty można było zaobserwować już w kwietniu br. Bieżące umocnienie kursu hrywny do euro oraz wzrost wartości sprzedaży zapasów wycenionych po nowym wyższym kursie pozwalają spodziewać się wyników finansowych pokrywających w znaczącej części powstałe w I kwartale br. straty na działalności finansowej. Wiele zależy jednak od stabilności wewnętrznego rynku walutowego Ukrainy, na co zarząd spółki nie ma bezpośredniego wpływu. Przedstawiciele zarządu zapowiedzieli, że wszystkie bieżące i przyszłe decyzje będą miały charakter stabilizacyjny z oczekiwanym pozytywnym wpływem na wyniki spółki Plast-Box Ukraina w kolejnych okresach.

W I kwartale br. wyniki jednostkowe Plast-Boxu były wyższe aniżeli wcześniejsze przewidywania zarządu - po I kwartale 2015 r. spółka osiągnęła 29,5 mln zł przychodów ogółem i 1,6 mln zł zysku netto.