Produkcja stearyny w Chorzowie nieopłacalna

Produkcja stearyny w Chorzowie…
Zarząd Grupy Azoty Puławy poinformował o dokonaniu przez spółkę zależną - Zakłady Azotowe Chorzów SA - odpisu aktualizacyjnego wartość instalacji przerobu tłuszczów. Zdarzenie będzie miało wpływ na jednostkowe wyniki finansowe chorzowskiej spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy.

Zgodnie z komunikatem wydanym przez GA Puławy, instalacja nie wykorzystywała pełnej mocy produkcyjnej w zakresie przerobu tłuszczów. Jednocześnie pogorszyły się warunki rynkowe, co było wynikiem spadku cen głównego produktu - stearyny, oraz wzrostu cen tłuszczu zwierzęcego, podstawowego surowca używanego w instalacji. Wszystkie te czynniki znacząco ograniczyły możliwość generowana zysku ze sprzedaży stearyny i wyrobów oleochemicznych.

Przeprowadzony test na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych uzasadnił dokonanie odpisu aktualizacyjnego w wysokości 18,4 mln zł.

Zdarzenie będzie miało wpływ na wynik na działalności operacyjnej EBIT Grupy Azoty Puławy (18,4 mln zł) oraz jej wynik netto (14,9 mln zł).

Ponieważ sprawozdania finansowe Grupy Azoty Puławy są weryfikowane przez biegłego rewidenta, wymienione kwoty mogą ulec zmianie.

Zakłady Azotowe Chorzów SA to jedyny w Polsce producent stearyny, używanej m.in. w branży gumowej (jako plastyfikator, przyspieszacz wulkanizacji i dyspergator napełniaczy mineralnych), spożywczej i kosmetycznej, a także do produkcji świec czy powlekania metali. W segmencie oleochemikaliów ZA Chorzów wytwarzają również glicerynę surową (pochodzenia zwierzęcego) oraz destylowane kwasy tłuszczowe. Ponadto spółka jest producentem nawozów, chemii spożywczej i technicznej oraz wodnego roztworu mocznika NOXy AdBlue.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8