Program VinylPlus wystartował

Program VinylPlus wystartował
Europejski przemysł polichlorku winylu rozpoczyna nowe dziesięcioletnie zobowiązanie na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz wzywa do większego wspierania recyklingu w Europie.

VinylPlus wykorzystuje sukces poprzednika - Programu Vinyl 2010 dobrowolnej branżowej regulacji przemysłu.

Program VinylPlus zbudowany jest wokół pięciu zobowiązań mających na celu: osiągnięcie znaczącego wzrostu recyklingu PVC i rozwoju innowacyjnych technologii recyklingu; wyjaśnianie zagadnień związanych z emisją związków chloroorganicznych; zapewnienie zrównoważonego wykorzystania dodatków, zwiększenie efektywności energetycznej oraz stosowanie w produkcji PVC energii i surowców pochodzących z odnawialnych źródeł oraz promowanie zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu wartości PVC.

Nowa inicjatywa wykorzystuje sukces Programu Vinyl 2010 - dziesięcioletniego, dobrowolnego zobowiązania, którego celem był wzmocnienie zrównoważonej produkcji i stosowania PVC.


Vinyl 2010 jest powszechnie uważany za wiodący przykład dobrowolnych branżowych regulacji stosowanych w praktyce i przynoszących konkretne rezultaty.
Do najważniejszych osiągnięć należy utworzenie infrastruktury do zbiórki i recyklingu ponad 250 tys. ton polichlorku winylu rocznie, który przed 2000 r. był przez wielu odrzucany jako tworzywo nienadające się do recyklingu, a w postaci odpadu przeznaczone wyłącznie do składowania.

Komentując rozpoczęcie nowego, dziesięcioletniego zobowiązania, Josef Ertl, prezes VinylPlus powiedział: - VinylPlus ma jeszcze bardziej ambitne cele i zakres niż Vinyl 2010. Dążeniem przemysłu jest dalszy wkład w realizację zadań w zakresie zrównoważonego rozwoju dla Europy do 2020 r. poprzez osiągnięte rezultaty dobrowolnych branżowych regulacji. Nie będzie to jednak możliwe bez wsparcia decydentów, zarówno na szczeblu wspólnotowym, jak i krajowym, dla rozwoju recyklingu i wykorzystania recyklatów poprzez efektywne zarządzanie odpadami oraz politykę proekologicznych zakupów. Promowanie kierunku, jakim jest całkowite zaniechanie w Europie składowania odpadów z tworzyw sztucznych pomogłoby w zwiększeniu prywatnych inwestycji w gospodarce odpadami i odblokowaniu potencjału gospodarczego w sektorze recyklingu.

Szczegółowe cele Programu VinylPlus obejmują poddanie recyklingowi 800 tys. ton PVC rocznie do2020 r., z czego 100 tys. ton powinno być zrealizowane z wykorzystaniem innowacyjnych technologii, tak by objąć te aplikacje, które do chwili obecnej pozostawały wyzwaniem dla recyklingu.

Przemysł planuje również wprowadzenie nowego certyfikatu – VinylPlus i nowego sposobu znakowania zaprojektowanego tak, aby ułatwić wszystkim użytkownikom identyfikację i nadanie odpowiedniej hierarchii PVC produkowanego w sposób zrównoważony, a także stworzenie wartości dodanej dla uczestników Programu.

VinylPlus został opracowany przy współpracy i z wykorzystaniem wskazówek Natural Step (TNS), czołowej, międzynarodowej organizacji pozarządowej zajmującej się badaniami i dialogiem dotyczącym zrównoważonego rozwoju.