Prospekt emisyjny Dworów zatwierdzony

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Firmy Chemicznej Dwory dotyczący planów emisji 7 milionów akcji serii B. Oferującym akcje jest CDM Pekao SA. Obecnie kapitał zakładowy spółki składa się z 19.750.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,01 zł każda.

O sprawie informuje portal Wirtualny Nowy Przemysł. W ubiegły piątek Dwory podały, że 7 mln akcji serii B nie zostało wprowadzonych do obrotu giełdowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zakończenia subskrypcji tych akcji z powodu trwającej przed KNF procedury zatwierdzania prospektu.

Procedura zatwierdzenia Prospektu emisyjnego nie została zakończona w terminie umożliwiającym wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii B, w związku z koniecznością sporządzenia przez spółkę sprawozdania finansowego pro forma uwzględniającego dane finansowe czeskiej firmy Kaucuk oraz uzyskania opinii biegłego rewidenta do tego sprawozdania. Kaucuk upublicznił dane finansowe za 2006 r. niezbędne do sporządzenia sprawozdania finansowego pro forma, w czerwcu 2007 r.

Akcjonariusze Dworów zdecydowali o emisji 5 - 7 mln akcji serii B, poprzez subskrypcję prywatną 27 lipca ub. roku. Cenę emisyjną ustalono na 40,3 zł, a całość emisji - o wartości łącznej 282,10 mln zł - przydzielono Michałowi Sołowowowi. Sąd dokonał rejestracji podniesienia kapitału na początku stycznia tego roku.

Według raportu za pierwszy kwartał br., Sołowow posiadał bezpośrednio 40,52 proc. kapitału Dworów, a dalsze 11 proc. - poprzez spółki Magellan Pro-Equity Fund I oraz Columbus Pro-Equity Fund II. Zamknięcie transakcji miało nastąpić w ciągu dwóch - trzech kwartałów.

W końcu stycznia br. należąca do grupy PKN Orlen czeska spółka Unipetrol zawarła umowę sprzedaży 6.236.000 akcji, czyli 100 proc. kapitału, spółki Kaucuk na Dworów za cenę 195 mln euro.

Dwory miały 24,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w pierwszym kwartale 2007 r. wobec 3,77 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 324,58 mln zł wobec 254,05 mln zł rok wcześniej.