Przetwórcy tworzyw kontratakują

Przetwórcy tworzyw kontratakują
Odpowiedź European Plastics Converters na projekt stowarzyszenia European Bioplastics w sprawie wprowadzenia opłat lub wycofania z użytku toreb wykonanych z tworzyw konwencjonalnych

W ostatnich tygodniach wiele uwagi poświęcano zagadnieniu odpadów z tworzyw sztucznych w środowisku. Jednym z powodów była Zielona Księga w sprawie odpadów z tworzyw sztucznych, opracowana przez Komisję Europejską. Stowarzyszenie EuPC entuzjastycznie przyjęło tę publikację, a zwłaszcza stwarzane przez nią możliwości rozszerzenia dialogu w obrębie całego łańcucha wartości produktów z tworzyw. W toczonych ostatnio dyskusjach wielokrotnie przywoływano krótkie życie toreb na zakupy jako przykład współczesnej rozrzutności tzw. throw-away society. Obecnie trwają prace nad przyjęciem odpowiednich regulacji, które mogłyby rozwiązać problem nadmiernego zaśmiecania związanego z używaniem jednorazowych toreb.

Już w 2012 roku EuPC zaproponowało dobrowolne porozumienie w sprawie toreb z tworzyw pod nazwą V-Bags Europe.Ta inicjatywa miała służyć bardziej odpowiedzialnemu używaniu toreb w celu ograniczenia negatywnego wpływu na ekosystem lądowy i morski.

EuPC zauważa pojawiające się liczne stwierdzenia na temat przewagi środowiskowej toreb z biotworzyw nad tymi wykonanymi z konwencjonalnych tworzyw sztucznych. Oceniając jednak oddziaływanie na środowisko używanych materiałów, należy spojrzeć na zasoby używane do ich produkcji, uwzględniając przy tym - w przypadku biotworzyw - ziemie zajęte pod uprawę i zużycie wody. Zdaniem EuPC, wszelkie decyzje, które zostaną podjęte na szczeblu unijnym, powinny uwzględniać w tym względzie (negatywne) doświadczenia z sektora biopaliw.

Także sposób usuwania odpadów jest ważnym czynnikiem pozwalającym określić obciążenie, jakie dany materiał stanowi dla środowiska. Tworzywa kompostowalne i biodegradowalne muszą być wyłączone z tradycyjnego strumienia odpadów w celi uniknięcia obniżenia jakości produktów procesu recyklingu. Także w zakresie ochrony mórz biotworzywa nie wydają się właściwym rozwiązaniem pozwalającym zmniejszyć liczbę pływających w akwenach morskich śmieci.

Według EuPC, Europa powinna skupić się przede wszystkim na lepszej separacji i zbiórce odpadów, tak aby zapewnić właściwą utylizację różnych grup materiałów tworzywowych. Drugim celem powinno być zwiększenie recyklingu - osiągnięciu tego celu może służyć zwiększenie poziomów recyklingu tworzyw wyznaczone przez UE. Jednak osiągnięcie w pełni efektywnej i zrównoważonej gospodarki w tym zakresie wymagać będzie współpracy wszystkich podmiotów zaangażowanych w produkcję i recykling tworzyw. Niezwykle istotnym zagadnieniem jest ciągłe edukowanie konsumentów w zakresie odpowiedzialnego używania produktów oraz możliwości ich ponownego wykorzystania w końcu ich cyklu życiowego, nawet bardzo krótkiego.

W najbliższym czasie EuPC opublikuje rezultaty testów na temat negatywnego oddziaływania biotworzyw na strumień odpadów z tworzyw w recyklingu.