Raport środowiskowy polskiej chemii

Raport środowiskowy polskiej chemii
Polska Izba Przemysłu Chemicznego opublikowała Raport Środowiskowy za 2013 rok. Jest on efektem pracy Komisji ds. Ekologii działającej przy PIPCh, której jednym z zadań jest analiza funkcjonowania przedsiębiorstw chemicznych należących do stowarzyszenia pod kątem różnych aspektów korzystania ze środowiska naturalnego. Informacje pozyskiwane są poprzez ankietyzację firm chemicznych prowadzoną za pośrednictwem biura Izby. Zakres pytań zawarty w ankietach jest rokrocznie uzgadniany i dostosowywany do aktualnych potrzeb czy pojawiających się problemów. W tym roku ankietę uzupełniły 23 firmy zatrudniające łącznie 19 tys. osób.

Na plan pierwszy w raporcie PIPCh wysuwają się koszty ponoszone przez firmy w związku z działaniami na rzecz ochrony środowiska, które stanowią często znaczący składnik całości struktury kosztów przedsiębiorstw. Najczęściej ponoszone koszty wynikają z uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska oraz zagospodarowania odpadów, prowadzonego monitoringu oraz realizowanych działań inwestycyjnych w obszarze ochrony środowiska.

W ubiegłym roku koszty korzystania ze środowiska poniesione przez firmy ankietowane przez Izbę wyniosły 101 mln zł. Koszty te można podzielić na dwie zasadnicze grupy: koszty bezpośredniego korzystania ze środowiska (opłaty z tytułu poboru wód, emisję substancji gazowych i pyłowych do powietrza, odprowadzanie ścieków oraz składowanie odpadów na składowiskach) oraz koszty pośredniego korzystania ze środowiska (opłata produktowa związana z przekazywaniem odpadów do zagospodarowania oraz oczyszczaniem ścieków przez inne podmioty gospodarcze). Do tych obciążeń dochodzą również koszty związane m.in. z monitoringiem środowiskowym oraz realizacją działań inwestycyjnych przyczyniających się do minimalizacji oddziaływania na środowisko.

Struktura udziału poszczególnych rodzajów opłat za korzystanie ze środowiska w 2013 roku jest porównywalna do lat ubiegłych. Niezmiennie największe obciążenie finansowe stanowią opłaty z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza (46 proc.), zaś kolejne miejsca pod względem kosztów zajmują: odprowadzanie ścieków (22 proc.), składowanie odpadów (17 proc.) oraz pobór wód (15 proc.)

Ważną pozycję w przypadku kosztów korzystania ze środowiska stanowi opłata produktowa odprowadzana do Urzędu Marszałkowskiego w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu. Jak podaje PIPCh wśród opakowań wprowadzanych wraz z produktem na rynek i poddawanych odzyskowi i recyklingowi opakowań największy udział mają opakowania z tworzyw sztucznych (29 proc.), opakowania z drewna (23 proc.) oraz opakowania z papieru i tektury (22 proc.). Natomiast najmniejszy udział stanowią opakowania z aluminium (4 proc.) oraz opakowania ze szkła (3 proc.).

Warto także wspomnieć o karach pieniężnych, które zapłaciły przedsiębiorstwa przekraczające warunki korzystania ze środowiska. W 2013 roku spośród wszystkich ankietowanych firm pięć poniosło kary z tytułu wprowadzenia gazów lub pyłów do powietrza oraz emisji hałasu. Ponadto dwa przedsiębiorstwa zostały obciążone karami podwyższonymi.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska przez emisję rozumie się wprowadzenie bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi substancji lub energii, takich jak ciepło, hałas, wibracje i pola elektromagnetyczne. W przypadku emisji substancji do powietrza emisje ogółem były niższe o 0,6 proc. aniżeli w roku poprzednim. O 19 proc. spadła emisja dwutlenku siarki, o 8 proc. spadła emisja tlenków azotu, o 12 proc. ograniczono emisję pyłów ogółem, zaś o 12,1 proc. - lotnych związków organicznych. Natomiast o 4 proc. wzrosła emisja dwutlenku węgla. Jest to jednocześnie gaz, który stanowi 99,56 proc. globalnej emisji.

Na niemal niezmienionym poziomie pozostawał w ub.r. pobór wód. Nieznacznie - o 0,1 proc. - wzrosła ilość odprowadzonych ścieków. W stosunku do roku 2012 odnotowano spadek ładunku w ściekach takich zanieczyszczeń, jak substancje chloroorganiczne (-99,1 proc.), metale ciężkie (-82,8 proc.), fenole (-29,8 proc.), fluorki (-24,2 proc.) czy azot azotanowy (-12,5 proc.).

W porównaniu z rokiem 2012 w roku ubiegłym o blisko 16 proc. zmniejszyła się ilość wytworzonych przez ankietowane firmy odpadów, przy czym ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych wzrosła o 7 proc. Po raz kolejny odnotowano wzrost ilości odpadów poddanych odzyskowi (o 0,6 proc.) i zmniejszenie ilości składowanych odpadów - w tym przypadku spadek wyniósł aż 26 proc.