Rozwiązania koncentratowe Ampacet niezawierające czerni węglowej

Rozwiązania koncentratowe…
Firma Ampacet, która należy do wiodących na świecie dostawców materiałów, usług i rozwiązań z zakresu koncentratów i dodatków, opracowała rozwiązania koncentratowe niezawierające czerni węglowej, które pomagają ograniczyć w istotnym stopniu ślad węglowy, dając drugie życie czarnym materiałom opakowaniowym z tworzyw sztucznych.

Te niezawierające czerni węglowej produkty są częścią programu zrównoważonego rozwoju firmy Ampacet, który obejmuje nowe i innowacyjne rozwiązania pomagające chronić środowisko.

Czarne rozwiązania koncentratowe są przejrzyste dla bliskiej podczerwieni (NIR), co umożliwia sortowanie z wykorzystaniem czujników optycznych pracujących w bliskiej podczerwieni oraz recykling. Technologia ta umożliwia ponowne użycie, naprawę i recykling czarnych odpadów opakowaniowych oraz pozwala zakładom recyklingu waloryzować te odpady i wspierać gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Europa znalazła się w okresie przejściowym między gospodarką linearną a gospodarką o obiegu zamkniętym, a Komisja Europejska przyjęła ambitny pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, który obejmuje jasne cele, jeśli chodzi o ograniczanie odpadów i recykling. W gospodarce o obiegu zamkniętym takie procesy jak ponowne użycie, naprawa oraz recykling stają się normą, a odpady należą już do przeszłości.

Aby w wyniku recyklingu uzyskać użyteczne surowce z materiałów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, odpady są wstępnie sortowane według rodzaju tworzywa w liniach do odzysku TS. Wstępne sortowanie, które jest podstawowym i stanowiącym wyzwanie etapem, w szczególności biorąc pod uwagę różne właściwości poszczególnych rodzajów tworzyw, skutkuje czystym strumieniem surowca. W większości obiektów do odzysku dokonuje się tego za pomocą zautomatyzowanych technik sortowania wykorzystujących sortowniki optyczne pracujące w bliskiej podczerwieni.

Podstawowym ograniczeniem sortowania optycznego w bliskiej podczerwieni jest brak możliwości identyfikowania i oddzielania tworzyw sztucznych zawierających czerń węglową, czyli najpowszechniej stosowany czarny pigment. Czerń węglowa pochłania znaczną część widma ultrafioletowego i podczerwonego, uniemożliwiając odbicie podczerwieni z powrotem do czujnika, a tym samym blokując rozpoznawanie typu żywicy dzięki skanowaniu NIR.

Podczas gdy czarne opakowania w większości nie mogą być sortowane w zakładach recyklingu i mogą jedynie trafiać na składowiska odpadów lub być wykorzystywane do odzysku energii, opakowania wykorzystujące produkty koncentratowe firmy Ampacet niezawierające czerni węglowej mogą być skanowane z użyciem technologii bliskiej podczerwieni na potrzeby automatycznego sortowania w obiektach do odzysku.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: marketing.europe@ampacet.com

carbon black free masterbatch