Rusza nabór wniosków do Programu Gekon

Rusza nabór wniosków do Programu Gekon
Rusza druga edycja konkursu w ramach Programu Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych. Podobnie jak w pierwszej edycji, konkurs został podzielony na dwa etapy: dotyczący fazy badawczo-rozwojowej oraz fazy wdrożeniowej projektów. W pierwszej fazie przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie planowanych prac badawczo-rozwojowych w takich obszarach jak pozyskiwanie gazu niekonwencjonalnego, efektywność energetyczna i magazynowanie energii, ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód, pozyskiwanie energii z czystych źródeł i nowatorskie metody otrzymywania paliw oraz pozyskiwanie energii i materiałów z odpadów, a także z recyklingu odpadów.

Po ukończeniu prac badawczo-rozwojowych wnioskodawcy mogą ubiegać się o wsparcie w zakresie wdrożenia opracowanego rozwiązania. Dotację będą mogły uzyskać jedynie projekty zakładające opracowanie i wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu - wyrobu albo usługi (innowacja produktowa) lub procesu technologicznego (innowacja procesowa).

O wsparcie mogą ubiegać się zarówno pojedyncze przedsiębiorstwa, grupy firm, jak i konsorcja naukowe. Kwota do rozdysponowania na fazę badawczo-rozwojową w drugim konkursie wyniesie co najmniej 36 mln zł.

Na ten sam etap w pierwszym konkursie przeznaczono 77 mln zł. Wśród zwycięskich 24 projektów znalazły się m.in.: inteligentne gniazdo energetyczne, wykorzystujące innowacyjne technologie pozyskiwania i przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych, projekt inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym oraz opracowanie i wdrożenie nowych technologii tzw. małych elektrowni wiatrowych, które znajdą zastosowanie w instalacjach przydomowych. Budżet całego programu, realizowanego do 2019 roku, to 400 mln złotych, z czego na fazę wdrożeniową zostało przeznaczonych 160 mln zł (kwota na oba konkursy).

Nabór wniosków o dofinansowanie fazy badawczo-rozwojowej w tej edycji programu jest jednoetapowy. Składanie dokumentów będzie możliwe od 9 sierpnia do 8 września 2014 r. za pomocą systemu elektronicznego OSF. Nabór wniosków w programie Gekon o dofinansowanie fazy wdrożeniowej prowadzony będzie w trybie ciągłym, po zakończeniu fazy badawczo-rozwojowej.

Środki na realizację fazy badawczo-rozwojowej będą wypłacane w formie zaliczek lub refundacji przez NCBR, zaś za wypłatę środków za realizację fazy wdrożeniowej odpowiedzialny będzie NFOŚiGW. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi do 24 miesięcy dla fazy badawczo-rozwojowej oraz do 36 miesięcy dla fazy wdrożeniowej.

Wysokość dofinansowania wynosi odpowiednio: dla fazy badawczo-rozwojowej – od 0,5 mln zł do 10 mln zł na projekt oraz do 20 mln zł na projekt dla fazy wdrożeniowej (lecz nie więcej niż 5-krotność kwoty dofinansowania fazy badawczo-rozwojowej). Warunkiem dofinansowania realizacji projektu jest udział finansowy lub rzeczowy przedsiębiorcy/przedsiębiorców/grupy przedsiębiorców w kosztach realizacji fazy badawczo-rozwojowej (min. 20 proc. kosztów kwalifikowanych fazy B+R).

Wnioskodawcy, którzy po zakończonej fazie badawczo-rozwojowej uzyskali pozytywną ocenę wdrażalności projektu, mogą następnie złożyć wniosek o dofinansowanie fazy wdrożeniowej (te wnioski składane będą w trybie naboru ciągłego, w formie elektronicznej do NFOŚiGW).

Gekon powstał z myślą o pobudzeniu innowacyjności polskiej gospodarki oraz jako wsparcie opracowania i wdrażania innowacyjnych technologii proekologicznych w sektorze prywatnym. Program wychodzi naprzeciw wyzwaniom określonym w unijnej strategii Europa 2020 i Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2020. Aby spełnić wymogi nałożone przez Unię Europejską oraz rozwijać się w kwestii zagospodarowania odpadów i pozyskiwania energii, NFOŚiGW zapewnia pomoc w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie, umożliwiając polskim przedsiębiorcom korzystanie w swoich firmach z nowoczesnych technologii, przyczyniając się również do rozwoju gospodarki w Polsce.