Rynek chemiczny i tworzywowy w 2010 r.

Rynek chemiczny i tworzywowy w 2010 r.
Polska Izba Przemysłu Chemicznego podsumowała miniony rok w branży chemicznej w naszym kraju. Jak zwykle bardzo istotnym segmentem polskiej chemii był przemysł tworzyw sztucznych.

Miniony rok był w branży chemicznej znacznie lepszy od 2009r. Wtedy bowiem cała branża chemiczna była w zapaści. W 2010 r. miało natomiast miejsce wyraźne wychodzenie z kryzysu. Widać to było w różnego rodzaju statystykach. Dla przykładu wartość sprzedaży przemysłu chemicznego w Polsce wzrosła o 15,7 proc. W wielu działach przemysłu chemicznego odnotowano szybki wzrost wartości sprzedaży oraz szczególnie pod koniec roku poprawę uzyskanych marż. W związku z tym sektor zakończył ubiegły rok na niewielkim plusie, ale z tendencją do dalszych wzrostów, co wykazały już wyniki pierwszego kwartału 2011 r. Znakomitym potwierdzeniem korzystnych tendencji był bardzo dynamiczny wzrost wartości akcji spółek chemicznych notowanych na giełdzie. Jeszcze innym elementem poprawy sytuacji było oddanie do użytku lub przygotowanie do rozruchu szeregu instalacji produkcyjnych w Zakładach Azotowych w Puławach, Kędzierzynie-Koźlu, Tarnowie oraz firmach chemicznych Ciech, Rokita. Na szczególne podkreślenie zasługuje wybudowana dla Polskiego Koncernu Naftowego Orlen instalacji kwasu tereftalowego we Włocławku o zdolności 600 tys. ton rocznie. To pierwsza tak duża i nowa instalacja w branży chemicznej.


To na co zwraca w swoim Raporcie uwagę PIPC, to fakt, że przemysł chemiczny w naszym kraju zalicza się od wielu lat do najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki, a jednocześnie jest nastawiony proekologicznie. Z jednej strony ponoszone są wysokie nakłady na zmniejszenie oddziaływania na środowisko, a z drugiej strony rośnie konieczność podporządkowania się lawinowo podnoszącej się liczbie uregulowań prawnych. Właśnie problemy związane z polityką klimatyczno-energetyczną Unii Europejskiej stanowiły w 2010 r. największe zagrożenie dla dalszego funkcjonowania branży chemicznej w Polsce. W ciągu ostatnich pięciu lat koszt energii elektrycznej uległ podwojeniu, a unijne restrykcje związane z handlem emisjami CO2 wskazują, że w najbliższej przyszłości ten wzrost może być jeszcze większy. Wprowadzanie jednolitych, europejskich standardów emisyjności dla wielu wyrobów chemicznych, bez uwzględnienia stopnia nawęglenia energetyki, stanowi poważne ryzyko dla konkurencyjności krajowej chemii.

W 2010 roku wartość sprzedaży przemysłu chemicznego wyniosła 102,6 mld zł i był to wynik o 15,7 proc. lepszy niż w roku go poprzedzającym. Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych osiągnęła poziom 43,8 mld zł i była o 15,3 proc. wyższa niż w 2009 r. Producenci wyrobów z tworzyw sztucznych wykazali wzrost dynamiki wyniku finansowego netto o 9,8 proc. z 2,08 mld zł do 2,28 mld zł.
Po spadku dynamiki cen wyrobów chemicznych w 2009 w minionym roku nastąpił jej wzrost o 2,5 proc. Wyroby z tworzyw sztucznych odnotowały obniżkę dynamiki cen odpowiednio o 5 punktów procentowych. W 2010 roku, po trzech latach spadków, odnotowano wreszcie wzrost dynamiki sprzedaży w obszarze przetwórstwa przemysłowego o 11,1 proc. w ujęciu rocznym. Sprzedaż produkcji wyrobów chemicznych była wyższa o 12 proc., a produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych o 15,7 proc. Dokładna wartość produkcji sprzedanej wyniosła w wyrobach gumowych i z tworzyw sztucznych 49,9 mld zł.

Po utrzymującej się w 2009 roku oraz w pierwszej połowie 2010 roku poprawie nastrojów, na przestrzeni drugiej polowy 2010 r. obserwowano pogarszanie się zarówno koniunktury jak i wyników produkcji sprzedanej w sektorze wyrobów chemicznych. W branży wyrobów z tworzyw sztucznych zmiana trendu na negatywny nastąpiła w ostatnim kwartale omawianego okresu.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że dynamika eksportu wyrobów chemicznych oraz wyrobów z tworzyw sztucznych była o 31 proc. wyższa niż w 2009 roku. Głównymi partnerami wymiany handlowej były oczywiście kraje Unii Europejskiej. Przy czym jednak tak samo jak w latach poprzednich w przemyśle chemicznym utrzymywała się nadwyżka importu nad eksportem. Deficyt odnotowany w przypadku tworzyw sztucznych w formach podstawowych wyniósł 2,3 mld euro.

Na poniższym wykresie prezentujemy przychody w miliardach złotych ze sprzedaży osiągnięte przez największe polskie firmy z branży chemicznej i tworzywowej w 2009 r. i 2010 r. Na niebiesko zaznaczono dane finansowe z 2009 r., a na czerwono z 2010 r.


Czytaj więcej: Rynek 828


beluq beluq
*.127.207.162

Wysłany: 2012-02-09 14:02:16

podsumowując 2011 rok, to moim zdaniem najlepiej poradziły sobie police i grupa tarnów, bo jałosiński spłacił zadłużenie i wyprowadził firmę na prostą, a w konsekwencji w tym roku dostaliśmy pierwszy raz od dawna podwyżki i premie