Segregacja odpadów i opakowań biodegradowalnych

Segregacja odpadów i opakowań biodegradowalnych
Prezentujemy komentarz Grzegorza Mury, radcy prawnego z Kancelarii Radców Prawnych KNTM. Dotyczy on problemu opłat za segregację odpadów i opakowań biodegradowalnych.

Grzegorz Mura: - Artykuł 3, rozdział 2, punkt 5 Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach mówi, że „(gminy) ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące, co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji".

Możliwość uiszczania niższych rachunków wynika z art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na mocy, którego to przepisu rady gminy są zobowiązane do określenia niższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Definicję „zbierania i odbioru odpadów selektywnych” można odnaleźć w art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy. Jak wynika z jego brzmienia selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmuje, co najmniej następujące frakcje odpadów: (i) papieru, (ii) metalu, (iii) tworzywa sztucznego, (iv) szkła i (v) opakowań wielomateriałowych oraz (vi) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji.

Przez selektywne zbieranie należy rozumieć zbieranie, w ramach, którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem (tak art. 3 ust. 3 pkt 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach).

Istnieje, więc możliwość uzyskania niższego rachunku za „stosowanie opakowań z toreb biodegradowalnych”, o ile odpady z tych opakowań są zbierane w sposób selektywny i o ile rada gminy wydała już odpowiednią uchwałę określającą niższe stawki.

Ustawa o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach weszła w życie 1 stycznia 2012 r. Zakłada ona przejęcie przez gminy gospodarowania odpadami. Powoduje to, że gminy muszą znaleźć środki na budowę kompostowni i spalarnie odpadów oraz likwidację dzikich wysypisk. Nowe regulacje zawarte w ustawie promują czystość i odpowiedzialność gmin za wszystkie odpady z całego terenu gminy i od każdego mieszkańca.

Dzięki ustawie Polska dołączy do europejskiego standardu zagospodarowania śmieci komunalnych. Na terenie całego kraju gminy muszą dostosować się do nowej ustawy najpóźniej do czerwca przyszłego roku. Zgodnie z ustawą łatwiej finansowo będzie tym, którzy segregują odpady, ale nie tylko metal, szkło, papier czy tworzywa sztuczne.

Istnieje, również możliwość uzyskania niższego rachunku za „stosowanie opakowań z toreb biodegradowalnych”, o ile odpady z tych opakowań są zbierane w sposób selektywny i o ile rada gminy wydała odpowiednią uchwałę określającą niższe stawki również z tego tytułu.

Po wejściu w życie przepisów w najlepszej sytuacji są te z gmin, które dysponują własnymi wysypiskami. Tam opłaty będą relatywnie niższe. Warto jednak zwrócić uwagę, że od połowy przyszłego roku, suma opłat ponoszonych przez mieszkańców i funkcjonujące na danym obszarze firmy musi pokryć wszystkie koszty funkcjonowania systemu - odbioru, transportu, odzysku, unieszkodliwiania odpadów, utrzymania infrastruktury składowiska i obsługi.

Na dodatek dotychczasowego zakłady komunalne należące do gmin, muszą - aby nadal realizować swoje zadania – przekształcić się w spółki prawa handlowego. Potem taki podmiot musi stanąć do przetargu i wygrać go. Nowe przepisy gwarantują spółkom odbierającym odpady równe i przejrzyste
zasady konkurencji.

Jest jeszcze jedna dobra wiadomość. Dla osób segregujących śmieci na tworzywa sztuczne, szkło i papier przewidziane są niższe rachunki. Czytając dokładnie zapisy ustawowe okazuje się, że ulg może być znacznie więcej. Dotyczy też odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji. To bardzo dobry pomysł. Bo daje szansę na wprowadzenie trwałych rozwiązań proekologicznych.

Grzegorz Mura
radca prawny, Kancelaria Radców Prawnych KNTM