Synthos i SABIC z nowymi kontraktami

Synthos i SABIC z nowymi kontraktami
Grupa Synthos poinformowała o zawarciu 27 listopada trzech umów z koncernem SABIC na dostawę surowców - polski producent kauczuków zakupi od poliolefinowego giganta za kwotę 1,592 mld zł frakcję C4 oraz butadien 1,3, sprzeda natomiast za 552 mln zł rafinat 1.

Pierwsza z umów została zawarta przez spółkę zależną Synthos Kralupy a.s. z siedzibą w Kralupach nad Vltavou i dotyczy zakupów frakcji C4 dla czeskich zakładów Synthosu. Szacunkowa wartość umowy wynosi 1,026 mld zł i zastępuje dotychczasową umowę zawartą w grudniu 2013 r. Druga umowa (również zawarta przez Synthos Kralupy), dotycząca sprzedaży rafinatu 1 dla koncernu SABIC, posiada szacunkową wartość 552 mln zł. Natomiast ostatni kontrakt, podpisany przez Synthos Dwory i Synthos Kralupy i zastępujący umowę z grudnia 2013 r., dotyczy zakupu zakupu przez Synthos butadienu 1,3. Wartość umowy wynosi 566 mln zł.

Wszystkie trzy kontrakty zostały zawarte na okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku. Po tym okresie umowy będą automatycznie przedłużać się o kolejne, roczne okresy, o ile nie zostaną uprzednio wypowiedziane przez którąkolwiek ze stron. Ceny przedmiotu umowy oparte są na formule cenowej uwzględniającej notowania surowców.


Produkcja kauczuków syntetycznych, płyt XPS
 

Produkcja kauczuków syntetycznych, płyt XPS, EPS, PS, klejów i dyspersji

Polska
Szeroka paleta poliolefin - polietylen, polipropylen
 

Szeroka paleta poliolefin - polietylen, polipropylen - przenaczonych zarówno do formowania wtryskowego jak również do wytłaczania, tworzywa konstrukcyjne

Polska