Synthos i SABIC z nowymi kontraktami

Synthos i SABIC z nowymi kontraktami Grupa Synthos poinformowała o zawarciu 27 listopada trzech umów z koncernem SABIC na dostawę surowców - polski producent kauczuków zakupi od poliolefinowego giganta za kwotę 1,592 mld zł frakcję C4 oraz butadien 1,3, sprzeda natomiast za 552 mln zł rafinat 1.

Pierwsza z umów została zawarta przez spółkę zależną Synthos Kralupy a.s. z siedzibą w Kralupach nad Vltavou i dotyczy zakupów frakcji C4 dla czeskich zakładów Synthosu. Szacunkowa wartość umowy wynosi 1,026 mld zł i zastępuje dotychczasową umowę zawartą w grudniu 2013 r. Druga umowa (również zawarta przez Synthos Kralupy), dotycząca sprzedaży rafinatu 1 dla koncernu SABIC, posiada szacunkową wartość 552 mln zł. Natomiast ostatni kontrakt, podpisany przez Synthos Dwory i Synthos Kralupy i zastępujący umowę z grudnia 2013 r., dotyczy zakupu zakupu przez Synthos butadienu 1,3. Wartość umowy wynosi 566 mln zł.

Wszystkie trzy kontrakty zostały zawarte na okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku. Po tym okresie umowy będą automatycznie przedłużać się o kolejne, roczne okresy, o ile nie zostaną uprzednio wypowiedziane przez którąkolwiek ze stron. Ceny przedmiotu umowy oparte są na formule cenowej uwzględniającej notowania surowców.

Czytaj więcej:
Umowy 167