Drukuj

Tworzywa konstrukcyjne z surowców wtórnych PET

Kulki szklane nieznacznie obniżają wytrzymałość mechaniczną i udarność, ale jednocześnie powodują wzrost HDT. Ich wpływ na wartość wydłużenia do zerwania jest również niewielki. Niewątpliwie - oprócz dobrych właściwości mechanicznych - największą zaletą stosowania zespołu napełniaczy szklanych w postaci krótkiego włókna i kulek jest wysoki połysk powierzchni wyrobu.

Mika należy do szerokiej grupy napełniaczy mineralnych - glinokrzemianów. Zaletą miki, wynikającą z blaszkowatego kształtu, jest efekt wzmocnienia w dwóch kierunkach, a nie tylko w jednym jak w przypadku napełniaczy włóknistych. Ponadto jest tańsza od włókna szklanego i posiada dwukrotnie większy moduł.

Zgodnie z przewidywaniami, kompozyty napełnione miką charakteryzują się większą sztywnością i stabilnością kształtu w warunkach oddziaływania ciepła, a także wysokim połyskiem powierzchni. Wytrzymałość na zginanie maleje ze wzrostem zawartości napełniacza, jednocześnie moduł sprężystości rośnie. Dla napełniacza o wysokim module, do jakich należy mika, jest to typowy efekt.

Mika obniża wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie i niestety udarność, ale jednocześnie powoduje wzrost temperatury mięknienia Vicata (tab. 3), która używana jest do wyznaczenia maksymalnej krótkotrwałej temperatury użytkowania materiału. Znaczący wzrost temperatury mięknienia jest typowy dla napełniacza charakteryzującego się wysokim modułem i stabilnością termiczną. Mika wydatnie zmniejsza szybkość palenia. Pomimo mniejszej udarności daje alternatywne rozwiązanie w otrzymywaniu kompozytów o dobrych właściwościach mechanicznych, przy jednocześnie niższej cenie i zmniejszonej palności.

Wpisz tytuł dla obrazu

PET nowej generacji jest tworzywem konkurencyjnym w stosunku do wielu napełnionych tworzyw konstrukcyjnych (np.: PA, PC), ponieważ posiada właściwości porównywalne, a niektóre lepsze (praktycznie brak chłonności wilgoci, wyższa temperatura HDT), przy jednocześnie znacznie niższej cenie, wynikającej z zastosowania surowców wtórnych

Wpisz tytuł dla obrazu

Ze względu na odporność na wiele czynników chemicznych, wpływy atmosferyczne i korozję naprężeniową PET z surowców wtórnych, podobnie jak czysty polimer, może być stosowany na wyroby pracujące w warunkach uciążliwych, w których nie sprawdzają się inne materiały. Opracowane gatunki są szczególnie zalecane do zastosowań, w których niedopuszczalne są zmiany wymiarów, spowodowane absorpcją wilgoci oraz wysoką temperaturą. Tworzywo to może być surowcem podstawowym w przemyśle maszynowym, motoryzacyjnym, elektrotechnicznym, elektromaszynowym, artykułów gospodarstwa domowego i elektronice.

Autor: Regina Jeziórska, Instytut Chemii Przemysłowej, Zakład Polimerów Konstrukcyjnych i Specjalnych.