Ustawa śmieciowa oczami ekspertów

Ustawa śmieciowa oczami ekspertów
Organizowana przez wydawnictwo Wolters Kluwer konferencja "Odpady komunalne - jak po nowelizacji interpretować i wdrażać przepisy ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach" odbędzie się 26 marca w Warszawie. Jej celem jest omówienie najważniejszych aspektów wdrażania przepisów tzw. ustawy śmieciowej, która weszła w życie w styczniu ub.r.

Jak wiadomo, samorządy od początku obowiązywania tej ustawy zgłaszały szereg uwag i problemów związanych z implementacją przepisów. Po roku obowiązywania przepisów, 25 stycznia br. Sejm znowelizował "ustawę śmieciową". Celem nowelizacji jest wprowadzenie rozwiązań umożliwiających gminom bardziej elastyczną politykę w zakresie ustalania opłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i gospodarowania tymi odpadami. Najważniejsze zmiany, które przewiduje nowelizacja to: poszerzenie zakresu możliwości, jakie gmina może wykorzystać, aby ustalić opłatę śmieciową, możliwość składania oświadczeń niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty drogą elektroniczną, gmina może przejąć obowiązek wyposażania nieruchomości w pojemniki na nieczystości i zadbać o te pojemniki, o ich stan sanitarny oraz techniczny, burmistrzowi, prezydentowi i wójtowi gminy przypisano uprawnienia egzekutora podatku od nieczystości.

Wśród prelegentów konferencji będą prawnicy związani z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz specjaliści z zakresu ochrony środowiska.

Konferencja jest skierowana przede wszystkim do przedstawicieli samorządów,
kierowników i specjalistów komunalnych zakładów zagospodarowania odpadów oraz inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie odbioru odpadów oraz budowy i eksploatacji regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.