Voucher Badawczy dla firm z kujawsko - pomorskiego

Voucher Badawczy dla firm… W dniu dzisiejszym Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w formie grantów w ramach Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Fundusz Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy (FBiW-VB) to projekt grantowy realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dotyczący budowy i rozwoju systemu innowacji oraz programu bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji, grantów) na realizację działań badawczo-rozwojowych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Operatorem FBiW-VB (Grantodawcą) udzielającym wsparcia jest Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o., w partnerstwie z „Pracodawcami Pomorza i Kujaw” Związkiem Pracodawców, Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu oraz Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy.

Celem FBiW-VB jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w wyniku wsparcia powiązań nauki i biznesu oraz potencjału badań jednostek i przedsiębiorstw dla rozwoju technologii. Planowanym efektem realizacji projektu jest wzrost poziomu współpracy sektora przedsiębiorstw z wyspecjalizowanymi jednostkami badawczymi i wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych do celów komercyjnych.

Cele szczegółowe projektu to:
1) wzmocnienie regionalnego potencjału badań i technologii;
2) wzmocnieniu współpracy przedsiębiorstw z sektorem naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu;
3) usprawnienie procesu transferu technologii i zwiększenie poziomu wdrażania innowacji do działalności rynkowej;
4) rozwój usług B+R w procesie powstania nowego produktu lub usługi;
5) zwiększenie dostępności przedsiębiorstw do wsparcia w zakresie B+R;
6) zwiększenie aktywności jednostek naukowych w realizacji badań na rzecz przedsiębiorstw;
7) wzmocnienie współpracy jednostek naukowych z sektorem prywatnym;
8) zwiększenie nakładów prywatnych na działania z zakresu B+R.

Przedmiotem wsparcia Wsparcie jest zakup przez MŚP prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych. W ramach FBiW-VB wsparcie może być udzielone przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego, mającym siedzibę lub oddział albo adres głównego miejsca prowadzenia działalności (w przypadku osób fizycznych) na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

Maksymalna intensywność pomocy wynosi nie więcej niż 80% wartości wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
Wydatki kwalifikowalne nie mniej niż 20 000,00 PLN.
Wydatki kwalifikowalne nie więcej niż 100 000,00 PLN.
Maksymalna wartość grantu nie więcej niż 80 000,00 PLN.
Nabór ma charakter zamknięty.

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie od dnia 04.09.2017 r. do dnia 25.09.2017 r. Decyduje data dostarczenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej poprzez elektroniczny system składania wniosków.

Więcej informacji na stronie: www.kpai.pl

Źródło: KPAI
Zdjęcie: voucherbadawczy.pl