W 2020 r. recykling odpadów musi wynieść 50 proc.

W 2020 r. recykling odpadów musi wynieść 50 proc.
Do końca 2020 r. gminy muszą osiągnąć 50 proc. poziom recyklingu odpadów komunalnych. To efekt rozporządzenia ministra środowiska.

We wtorek weszło w życie rozporządzenie ministra środowiska w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. Nowe przepisy zobowiązują gminy do osiągnięcia określonych poziomów recyklingu do 31 grudnia 2020 r., a także ustalają sposób ich obliczania, co ma umożliwić weryfikację ich osiągnięcia w kolejnych latach.

Zgodnie z rozporządzeniem, gminy powinny osiągnąć w 2020 r. co najmniej 50 proc. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia – w przypadku odpadów komunalnych takich jak: tworzywa sztuczne, papier, metale i szkło.

Wielkość ta będzie jednak osiągana stopniowo. Co roku, aż do 2020 r. poziom recyklingu będzie wzrastał. Na koniec 2012 r. ma wynieść 10 proc., na koniec 2013 r. będzie to 12 proc., a w każdym kolejnym roku odpowiednio: 14 proc., 16 proc., 18 proc., 20 proc., 30 proc., 40 proc. i wreszcie docelowo 50 proc.