W Polsce rusza projekt wychwytu dwutlenku węgla

W Polsce rusza projekt wychwytu… 21 listopada BASF Polska i Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla ogłosiły rozpoczęcie współpracy w zakresie technologii wychwytu dwutlenku węgla. Podczas warszawskiej konferencji Chemical Industry Summit and Awards Gala, Andreas Gietl, dyrektor zarządzający BASF Polska i Aleksander Sobolewski, dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW) podpisali list intencyjny, otwierający możliwość realizacji wspólnych działań w obszarze redukcji emisji CO2 poprzez separację i oczyszczanie dwutlenku węgla z gazów spalinowych. W opinii partnerów współdziałanie, wymiana doświadczeń i współpraca przedstawicieli biznesu i nauki są jednym z najskuteczniejszych sposobów stawiania czoła kluczowym wyzwaniom gospodarczym, środowiskowym i społecznym.

- Cieszę się, że możemy rozpocząć współpracę z tak profesjonalnym i rzetelnym partnerem, jakim jest IChPW - powiedział Andreas Gietl. - Jako BASF Polska chcemy wspierać rozwój innowacyjnych rozwiązań adekwatnych dla tutejszego rynku. Polskie instytucje naukowe reprezentują bardzo wysoki poziom profesjonalizmu, a także posiadają ogromny potencjał badawczo-rozwojowy. Wierzę, że połączenie wiedzy i doświadczenia sektora nauki z rozwiązaniami i technologicznym know-how, oferowanymi przez przedstawicieli przemysłu, może przerodzić się w prawdziwie innowacyjne rozwiązania dla obszarów kluczowych dla przemysłu chemicznego w Polsce. Pokazują to nasze pierwsze działania z IChPW, których skutkiem jest dzisiejsze podpisanie listu, a które pozwalają nam optymistycznie patrzeć również na dalsze etapy realizacji wspólnego projektu.

BASF


Proces działania opiera się na zjawisku absorpcji chemicznej CO2 i prowadzony jest w instalacji zaprojektowanej od podstaw przez IChPW z wykorzystaniem oferowanej przez BASF, opartej na roztworach aminowych technologii OASE blue. Rozwiązanie to umożliwia separację CO2 z gazów spalinowych w elektrowniach bazujących na węglu kamiennym i brunatnym oraz zostało zoptymalizowane do wykorzystania w obiektach wielkoprzemysłowych. Zastosowanie technologii OASE blue pozwala na separację dwutlenku węgla z wydajnością powyżej 90 proc. i uzyskanie czystości tego gazu sięgającej 99,9 proc. Praca nad wychwytem dwutlenku węgla jest przejawem jednym z wielu działań realizowanych przez BASF, w związku z obecnością tego gazu w przemyśle. Do innych można zaliczyć także możliwość zagospodarowania i wykorzystania CO2, zarówno w obszarach energetycznych, jak i chemicznych.

- Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla dużą rolę przywiązuje do badań nad separacją dwutlenku węgla z gazów spalinowych - powiedział Aleksander Sobolewski. - Jest to ważny temat, ponieważ redukcja emisji gazów cieplarnianych stanowi wyzwanie, z którym muszą zmierzyć się przedstawiciele przemysłu. Instalacja do absorpcji chemicznej dwutlenku węgla, uruchomiona w 2012 roku i zaprojektowana od podstaw przez pracowników naszego instytutu była pierwszą w Polsce, która pozwoliła na usuwanie CO2 ze spalin w skali do 100 m3/h. Dzięki połączeniu sił z firmą BASF Polska oraz zastosowaniem w naszej instalacji oferowanej przez BASF nowatorskiej technologii OASE blue, udało się zintensyfikować dotychczasowe badania oraz rozszerzyć ich zakres o nowe obiekty. Cieszymy się, że wspólnie z firmą BASF mamy możliwość poszukiwania najbardziej adekwatnych rozwiązań dla polskiego przemysłu.

Konferencja Chemical Industry Summit & Awards Gala, podczas której podpisano list intencyjny między BASF Polska i IChPW, była również doskonałą okazją do wymiany poglądów na temat wyzwań stojących przed branżą chemiczną i przemysłem, a także właściwego ich adresowania. Problematyki tej podjęli się Marek Jagieła, Dyrektor Działu Chemii Przemysłowej i Działu Rozwoju Rynku w firmie BASF Polska oraz Aleksander Sobolewski, Dyrektor IChPW, którzy w trakcie panelu "Mądra polityka innowacyjna kluczem do sukcesu polskiej chemii" uczestniczyli w dyskusji dotyczącej wpływu innowacji efektywną współpracę nauki i biznesu, a także finansowania nowych technologii związanych z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w Polsce. W trakcie swojego wystąpienia Aleksander Sobolewski szczególną uwagę poświęcał rozwiązaniom służącym redukcji emisji dwutlenku węgla w przemyśle, a także możliwościom usprawnienia i zintensyfikowania tych działań dzięki wsparciu technologii oferowanej przez biznes.

Dotychczasowe efekty zaangażowania firmy BASF Polska w promowanie innowacyjnego i zrównoważonego podejścia do rozwoju przemysłu chemicznego w Polsce zostały docenione przez kapitułę towarzyszącego konferencji konkursu "Diamenty Polskiej Chemii", czego wyrazem była nagroda dla BASF Polska otrzymana w kategorii Ambasador Przemysłu Chemicznego. Partnerski projekt realizowany przez BASF Polska i IChPW jest przykładem innowacyjnych i istotnych dla przemysłu działań, które stanowią jednocześnie wkład w ważne wyzwania środowiskowe i gospodarcze, do których bez wątpienia można zaliczyć potrzebę redukcji emisji gazów cieplarnianych w przemyśle. Niniejsza współpraca pokazuje również, że łączenie sił i wymiana doświadczeń między przedstawicielami biznesu i nauki może doprowadzić do przyspieszenia wdrażania innowacyjnych rozwiązań w kluczowych obszarach branży chemicznej.
brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska