Zakłady Azotowe w Kędzierzynie zmniejszą emisję zanieczyszczeń

250 mln zł wydadzą Zakłady Azotowe Kędzierzyn na budowę instalacji do produkcji kwasu azotowego TK V. Realizacja projektu o charakterze prośrodowiskowym ma być zakończona w przyszłym roku.

Budowana przez kędzierzyńskie zakłady instalacja wraz z neutralizacją to inwestycja o strategicznym znaczeniu dla funkcjonowania spółki. Jej realizacja umożliwi spełnienie tzw. wymagań BAT, a także zapewnienie produkcji nawozów saletrzanych, saletrzano-mocznikowych, poprawę efektywności produkcji na instalacji kwasu azotowego i ciśnieniowej neutralizacji oraz zmniejszenie energochłonności produkcji kwasu azotowego. Dotychczasowa instalacja nie spełnia już restrykcyjnych ekologicznych wymogów UE i będzie działać tylko do końca przyszłego roku.

Wymagania BAT, czyli najlepsza dostępna technika (ang. Best Available Technique) to najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności, wykorzystywany jako podstawa ustalania granicznych wielkości emisyjnych, mających na celu eliminowanie emisji lub, jeżeli nie jest to praktycznie możliwe, ograniczanie emisji i wpływu na środowisko jako całość.

Inwestycja prowadzona przez ZAK oznacza budowę budowa nowej instalacji technicznego kwasu azotowego - TK V o nominalnej wydajności 900 Mg/d wraz z instalacją neutralizacji ciśnieniowej o wydajności 1800 Mg/d. Powstaną dwa zbiorniki magazynowe o pojemności. 2 tys. metrów sześciennych, a także chłodnia wentylatorowa oraz nowa instalacja neutralizacji.

Dzięki temu projektowi Zakłady Azotowe Kędzierzyn zanotują spadek emisji tlenków azotu o ok. 1,3 tys. ton rocznie i dwutlenku węgla o ok. 4,5 tys. ton w skali roku. Uda się też osiągnąć zmniejszenie energochłonności instalacji. To duże oszczędności, bo w 2007 r. ZAK wyemitował łącznie bez dwutlenku węgla 8,8 tys. ton zanieczyszczeń pyłowych. Na tlenek azotu przypadło 2,06 tys. ton zanieczyszczeń. Jeśli chodzi zaś o dwutlenek węgla to było go 1, 005 mln ton.

W tej chwili jeśli chodzi o stopień zaawansowania zadania, to opracowano już projekt koncepcyjny, powstało Studium Wykonalności i wybrany został wykonawca zadania, którym jest firma Chemoprojek z Pragi bazująca na rozwiązaniach technologicznych francuskiej korporacji GPN.

Zakłady Azotowe Kędzierzyn są jednym z największych producentów chemicznych w Polsce. Firma oferuje plastyfikatory do tworzyw sztucznych, szczególnie PVC oraz surowce do ich wyrobu, alkohole OXO i bezwodnik ftalowy. W grupie plastyfikatorów znajdują się takie marki jak Oxoplast O, Oxoplast IB, Oxoplast NB. Działalność ZAK obejmuje już niemal sześć dekad.

Czytaj więcej: Inwestycje 716 Ekologia 245

Plastyfikatory do tworzyw sztucznych (Oxoviflex®, Oxoplast®), alkohole OXO, aldehydy
 

Plastyfikatory do tworzyw sztucznych (Oxoviflex®, Oxoplast®), alkohole OXO, aldehydy

Polska, 47-220 Kędzierzyn Koźle, Mostowa 30A