Zintegrowany system zarządzania odpadami dostosuje węgierską gospodarkę do celów UE

Uzyskanie efektywności dzięki spójnemu systemowi

Od dawna wiadomo, że obecny system gospodarki odpadami na Węgrzech nie jest efektywny. Stopień wykorzystania sortowni odpadów jest niski - obecnie na poziomie około 50 procent. Obiekty te są obecnie zbyt duże i pracują z zaledwie 40-procentową wydajnością. W kwestii zbiórki odpadów optymalizacja floty pojazdów jest niewystarczająca, a jej wykorzystanie wynosi tylko około 60 procent. Zawsze istnieje możliwość zwiększenia wydajności, redukcji kosztów, przeprojektowania logistyki, rozwoju technologicznego i optymalizacji na poziomie krajowym. Wszystkie te czynniki mogą pomóc w osiągnięciu stabilności finansowej i znacznie większego wkładu w gospodarkę cyrkularną. Ciągłe ulepszenia zwiększają efektywność. Planuje się opracowanie systemu, który będzie w stanie sortować i przetwarzać odpady efektywniej i szybciej w lepszych obiektach, co jest również zaletą z punktu widzenia środowiska i gospodarki.

Jedną z najważniejszych zalet scentralizowanego zarządzania jest to, że MOL może zoptymalizować gospodarkę odpadami na poziomie krajowym. Największą szansą dla MOL jest nie tylko zwiększony dostęp do surowców, ale także dostęp do znacznie szerszej sieci przetwórców. To rozwiązanie oferuje korzyści obu stronom. Jest to korzystne dla Węgier, ponieważ droga odpadów będzie bardziej przejrzysta, a coraz więcej odpadów będzie ponownie przetwarzanych.

Inwestycja w zakłady recyklingu i przetwarzania odpadów na energię

W ramach nowego systemu Grupa MOL będzie odpowiedzialna za rozwój systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta (extended producer responsibility, EPR). W gospodarce odpadami, EPR to strategia polegająca na dodaniu wszystkich kosztów środowiskowych związanych z produktem w całym jego cyklu życia do ceny rynkowej tego produktu.

Obecnie Węgry wysyłają 51 procent swoich odpadów na składowiska, z czego 14 procent jest przetwarzane na energię przez zakłady przetwarzania odpadów na energię, a 32 procent poddawane jest recyklingowi lub kompostowaniu. Aby poprawić te statystyki, konieczne będą znaczne inwestycje, szacowane na ponad 1,15 miliarda dolarów tylko w pierwszej dekadzie, w celu opracowania nowych procesów i obiektów. Częścią tej inwestycji będzie zakład przetwarzania odpadów na energię, który będzie w stanie przetworzyć co najmniej 100 000 ton stałych odpadów komunalnych rocznie.

Ponadto Grupa MOL będzie realizowała inwestycje, których głównym celem jest zwiększenie efektywności recyklingu i sortowania odpadów, co oznacza rozwój rozwiązań technologicznych umożliwiających wydobycie z odpadów jeszcze bardziej wartościowych materiałów. Szczegóły inwestycji zostaną dopracowane w najbliższych miesiącach, ale MOL planuje także realizację np. sortowni. Kluczem do wyższego poziomu wykorzystania odpadów jest wyższy poziom zbiórki selektywnej. Celem jest odbieranie selektywnie zebranych odpadów z każdego węgierskiego gospodarstwa domowego, ale z większym naciskiem na zwiększenie liczby składowisk odpadów i punktów zbiórki. Wdrażane są również inne innowacje, takie jak zautomatyzowany system wykupu opakowań po napojach.

MOL posiada niezbędne zaplecze zawodowe i ekonomiczne, aby to osiągnąć, dlatego Grupa jest przekonana, że pozytywne efekty nowego systemu skutkujące pozytywnymi zmianami dla wszystkich interesariuszy, będą widoczne w ciągu dekady.

Droga do cyrkularnej przyszłości

MOL będzie również inwestować w obiekty, które pozwolą w jak największym stopniu uniknąć wysyłania odpadów na składowiska.  Celem strategicznym MOL jest skuteczne przyczynianie się do rozwoju gospodarki cyrkularnej i realizacji celów ochrony środowiska i klimatu poprzez swoją działalność w zakresie gospodarki odpadami. Przykładowo, aby spełnić ambitny unijny cel 65-procentowego recyklingu odpadów komunalnych do 2035 r., recykling musi zostać zwiększony o 28 proc. w porównaniu z poziomem z 2019 r., natomiast ilość składowanych odpadów musi zostać zmniejszona o 40 proc. Cele te mogą zostać osiągnięte w ciągu najbliższych 15 lat w oparciu o przykłady z Europy Zachodniej. Ponadto określono cele szczegółowe dla poszczególnych rodzajów odpadów, takich jak opakowania, odpady elektroniczne, baterie i butelki PET, i te cele również będą musiały zostać osiągnięte.

Produkty i surowce wykorzystywane w gospodarce cyrkularnej zachowują swoją wartość przez jak najdłuższy czas dzięki takim praktykom jak ekoprojektowanie. W rezultacie poziom produkcji odpadów i zużycia zasobów jest minimalny, a zasoby w produktach wycofanych z eksploatacji pozostają w gospodarce, tworząc dodatkową wartość poprzez wielokrotne użycie. Dzięki temu modelowi można tworzyć miejsca pracy, a innowacyjne projektowanie produktów wykorzystujące zasady cyrkularności zapewni producentom konkurencyjną przewagę. Zapobieganie powstawaniu odpadów, ekologiczne projektowanie produktów, recykling i podobne działania mogą w dłuższej perspektywie zapewnić przedsiębiorstwom rzeczywiste oszczędności. Ponadto, dzięki profesjonalnemu odzyskiwaniu i utylizacji odpadów, można uzyskać dalsze oszczędności w kosztach produkcji surowców.