Zmiany w przepisach o organizacjach odzysku

Szykują się zmiany jeśli chodzi o działanie organizacji odzysku. Przedstawiono je w przygotowanym przez ministerstwo środowiska projekcie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Organizacje odzysku prowadzą działalność polegającą na przejmowaniu od przedsiębiorców obowiązku zapewnienia odzysku oraz recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych. W Polsce działa blisko 40 tego typu podmiotów.

W przygotowywanym przez ministerstwo dokumencie określono nowe zasady działania organizacji odzysku. Będą mogły one funkcjonować wyłącznie w formie spółki akcyjnej, choć już w tej chwili tak robi przeważająca ich większość.

Najważniejszy punkt projektu to jednak podniesienie kapitału zakładowego organizacji z obecnie wymaganego 1 mln złotych do 5 mln złotych. Taka zmiana ma na celu zwiększenie odpowiedzialności organizacji za przejmowane obowiązki w związku ze wzrostem wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów. Poniesienie kapitału zakładowego zostało jednakże rozłożone w czasie. Niewywiązanie się z tego obowiązku skutkowało będzie natomiast złożeniem przez marszałka województwa wniosku o rozwiązanie organizacji.

Zdaniem ekspertów zmiana taka może też pomóc w budowie profesjonalnego systemu odzysku. Na rynku działa zbyt dużo organizacji odzysku, część z nich powstała jedynie dla szybkiego zysku i nie przyczynia się do budowy pożądanego modelu.

Ministerstwo chce by organizacja mogła prowadzić działalność związaną jedynie z organizowaniem, zarządzaniem lub prowadzeniem przedsięwzięć polegających na odzysku, a w szczególności z recyklingu odpadów, a także edukacją ekologiczną.

Warto jednak wiedzieć, że projekt określa także to, iż organizacja przejmuje od przedsiębiorcy obowiązki w odniesieniu do całości wprowadzonych przez niego opakowań. Wyklucza to tym samym możliwość dzielenie ustawowych obowiązków w danym roku rozliczeniowym w odniesieniu do danego rodzaju opakowania pomiędzy przedsiębiorcę i organizację odzysku lub pomiędzy kilka organizacji.

W przypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości organizacji odzysku obowiązki ponownie obciążają wprowadzającego opakowania zawierające produkty, w stosunku do masy opakowań wprowadzonych przez niego na terytorium kraju za cały rok, którego dotyczyła realizacja. Za ten obowiązek solidarnie wraz z przedsiębiorcą odpowiada również organizacja odzysku.

- Takie rozwiązanie ma na celu zwiększyć odpowiedzialność przedsiębiorców za wybór organizacji odzysku co bezpośrednio wpłynie na podniesieniu jakości świadczonych przez organizacje usług oraz wpłynie na ich rzetelność - informują w ministerstwie.

W odniesieniu do obecnie obowiązujących w tym zakresie przepisów projekt ustawy nakłada na organizacje odzysku dodatkowo obowiązek przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne co najmniej 5 proc. swoich przychodów pochodzących z przyjętego obowiązku zapewnienia odzysku oraz recyklingu odpadów opakowaniowych.

Organizacje jako podmioty działające w obrębie ochrony środowiska zobowiązano ponadto do wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami Europejskiego Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS).