A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U V W X Z Ż

n-BuMA

  • metakrylan n-butylu
  • ang. n-butyl methacrylate

Właściwości:

Metakrylan n-butylu jest estrem pochodnym kwasu akrylowego i alkoholu butylowego. W warunkach normalnych jest to bezbarwna, ruchliwa, lotna ciecz, o ostrym, charakterystycznym zapachu. Metakrylan n-butylu zaliczany jest do cieczy łatwo palnych o wysokiej temperaturze zapłonu. W warunkach normalnych metakrylan n-butylu jest chemicznie słabo stabilny. Chętnie polimeryzuje, dlatego wymaga dodatków stabilizacyjnych. Reaguje z silnymi utleniaczami.

Zastosowanie:

Służy do wyrobu tworzyw sztucznych, farb i lakierów.

Szkodliwość:

Metakrylan n-butylu na organizmy żywe działa szkodliwie. Działa szkodliwie w przypadku dostania się do przewodu pokarmowego. Wywołuje podrażnienie skóry i błon śluzowych. Doprowadza do depresji ośrodkowej.