Anwil S.A. stawia na synergię biznesu i nauki

Anwil S.A. stawia na synergię…

Włocławska spółka z Grupy Orlen i płocka Filia Politechniki Warszawskiej ,podpisały 28 stycznia 2021 r. porozumienie dotyczące współpracy w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. Strony zobowiązały się do realizacji projektów edukacyjnonaukowych oraz wymiany eksperckich doświadczeń.

Kooperacja będzie obejmowała m.in. takie działania jak realizacja opracowań naukowobadawczych, pisanie prac dyplomowych czy organizację praktyk i staży. Porozumienie ma również na celu zapoznanie środowiska studentów oraz pracowników uczelni z praktykami biznesowymi z Anwilu. Stąd planowane są np. prezentacje, wykłady i warsztaty pracowników włocławskiej spółki na uczelni. Ich tematyka będzie powiązana z kierunkami studiów prowadzonych na Politechnice, przy jednoczesnym uwzględnieniu działań realizowanych w Anwilu oraz przyszłych potrzeb rozwojowych spółki. Politechnika Warszawska Filia w Płocku współpracowała już w przeszłości z Anwilem w ramach pojedynczych projektów, jednak nowo podpisana umowa pozwoli na rozszerzenie współpracy.

- Współpraca nauki i biznesu to jedno z kluczowych narzędzi rozwoju, mających na celu podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa. Sektory nauki i gospodarki powinny ściśle współdziałać na wielu płaszczyznach – zaczynając od idei, poprzez badania, kończąc na wdrożeniu nowych rozwiązań. To jest doskonały przykład na synergię dwóch światów, opartych na teorii i praktyce, osiągających wzajemne korzyści - powiedziała Agnieszka Żyro, Prezes Zarządu Anwil S.A.

Płocka Filia Politechniki Warszawskiej dołączyła do innych uczelni wyższych, z którymi Anwil S.A. realizuje podobne porozumienia. Wśród nich są m.in. Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej, Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej, Politechnika Poznańska czy Politechnika Warszawska.

- Połączenie potencjału Filii z wiedzą i doświadczeniem pracowników Anwilu pozwoli na identyfikację potrzeb badawczych i technologicznych Anwilu oraz zaproponowanie i wdrożenie oczekiwanych rozwiązań. Politechnika Warszawska Filia w Płocku jest kuźnią kadr dla przemysłu, m.in. rafineryjnego i petrochemicznego. Współpracując z Anwilem Politechnika Warszawska będzie mogła dostosować programy studiów do zmieniających się potrzeb rozwijającego się przemysłu - wyjaśniła dr hab. inż. Renata Walczak, Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku, Dziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii.

Anwil S.A. należy do Grupy Orlen, największego koncernu multienergetycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest jednym z czołowych europejskich producentów nawozów azotowych i jedynym wytwórcą suspensyjnego polichlorku winylu w Polsce. Nieustannie się rozwija. W 2019 r. spółka rozpoczęła rozbudowę trzeciej linii do produkcji nawozów azotowych, która umożliwi w 2022 r. wzrost mocy wytwórczych o ok. 50%.

Politechnika Warszawska Filia w Płocku, jest integralną częścią Politechniki Warszawskiej - największej, najstarszej i najwyżej cenionej uczelni technicznej w Polsce. Filię w Płocku tworzą dwie podstawowe jednostki organizacyjne, czyli Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

anwil-konsekwentnie-stawia-na-synergie-biznesu-i-nauki

Producent nawozów azotowych (Anvistar - saletra amonowa, Canvil Mg, Canvil S), polichlorku winylu (Polanvil), granulatów i mieszanek (Creovil) oraz wodorotlenku sodu (ług sodowy)

Polska