Biogospodarka celem Unii Europejskiej

Biogospodarka celem Unii Europejskiej
Mamy kolejną unijną strategię działania i rozwoju. Tym razem Komisja Europejska przyjęła strategię biogospodarki.

Najważniejsze postulaty nowego aktu to przerób odpadów organicznych na kompost, biotworzywa i energię odnawialną, a biomasy na biopaliwa. Strategia zakłada przede wszystkim prowadzenie gospodarki opartej na recyklingu zasobów naturalnych.

Komisja chce głównie skłonić kraje unijne do tego, by te w większym stopniu korzystały z odnawialnych źródeł zasobów naturalnych. Zasoby bowiem, zdaniem brukselskich biurokratów, kurczą się wraz ze wzrostem populacji. Przyjęta strategia ma na celu koordynację tych działań w całej UE.

Komisja przewiduje, że w połowie tego stulecia na świecie będzie żyć 9 mld ludzi, a zasoby naturalne, w tym paliwa kopalne, wyczerpują się. Chce więc Komisja napędzanego innowacjami przekształcenia w gospodarkę postpaliwową. W całej Europie co roku jest produkowane 138 mln ton odpadów organicznych, w tym 19 mln ton wyrzuconej żywności. Jest to równoważne 180 kg odpadów na osobę. Taka utylizacja odpadów żywnościowych kosztuje podatnika 55-90 euro za tonę. Tymczasem odpady te można by przekształcać w bioenergię lub inne bioprodukty.

Komisja Europejska przyjęła strategię biogospodarki


Zdaniem unijnych przedstawicieli odpady organiczne mogą być przerabiane na kompost, biotworzywa albo bioenergię, realizując w ten sposób 2 proc. wspólnotowego celu energii odnawialnej. To także szansa dla sektora biotechnologii, chemicznego i paliw. Chodzi bowiem o zastępowanie rafinerii instalacjami do przerobu biomasy na paliwa, chemikalia i energię. Oczekuje się nawet, że do 2020 r. biorafinacja będzie globalnie generować ponad 225 mld euro rocznie. Jako przykład takiego stanu rzeczy eurokraci podają biorafinerię w Danii, która już produkuje rocznie ponad 5 mln litrów celulozowego etanolu, który następnie koncern Statoil sprzedaje na ponad 100 stacjach benzynowych w Danii.

- Jest jeszcze wiele pracy, by zwiększyć konkurencyjność tego sektora. Polityki pobudzające konkurencyjność tego rynku są często uruchamiane w oderwaniu od innych krajów. By zapewnić ukierunkowanie wysiłków, potrzebujemy wspólnej strategii łączącej różne dyscypliny naukowe - powiedziała Irlandka Máire Geoghegan-Quinn, komisarz ds. badań, innowacji i nauki w Komisji Europejskiej.

Przyznała także, iż strategia nie ma swojego budżetu w kasie UE. Komisarz zaznaczyła, że do jej realizacji mogą być wykorzystywane istniejące środki. Przyjęty przez KE dokument zawiera 12 działań w trzech kluczowych obszarach: inwestycje w badania, rozwój konkurencyjności rynku i zacieśnieniu współpracy rządów i innych zainteresowanych.

Warto dodać, ze już w tej chwili obroty unijnej biogospodarki wynoszą już prawie 2 bln euro.