Biopaliwo ze ścieków i poliolefin poużytkowych

Biopaliwo ze ścieków i poliolefin poużytkowych
Podczas XXII Forum Gospodarczego w Toruniu zarząd spółki G-Energy SA podpisał warunkową umowę nabycia udziałów stanowiących 40 proc. kapitału zakładowego spółki Improve Research Consulting sp. z o.o. Interesujący jest przy tym cel wartej 1,6 mln zł transakcji, może ona bowiem zaowocować wdrożeniem nowatorskiej technologii produkcji biopaliw.

Spółka Improve Research Consulting jest właścicielem jednostki organizacyjnej Zakład Badawczo-Rozwojowy Politerm, który posiada wyłączne prawo do patentu pn. "Sposób Wytwarzania Biopaliwa z osadów pofermentacyjnych, zwłaszcza pościekowych". Technologia polega na uśrednieniu wilgotnych osadów pościekowych i odpadów komunalnych o charakterze organicznym i połączeniu ich z odpowiednio rozdrobnionymi poliolefinami, a następnie poddaniu ich obróbce termicznej w obecności tzw. "żywej pary wodnej". Spółka posiada także wyłączne prawo do innowacyjnego know how oraz zgłoszonego wynalazku na urządzenie do wytwarzania biopaliwa z komunalnych osadów pościekowych, osadów i wytłoków owocowych oraz poużytkowych poliolefin.

Niedawne nabycie udziałów przez G-Energy ma zapewnić spółce Improve Research Consulting środki niezbędne dla wdrożenia projektu "Innowacyjna technologia wytwarzania biopaliwa Policarbon przy wykorzystaniu osadów ściekowych oraz poużytkowych poliolefin". Drugim celem jest zapewnienie środków niezbędnych dla dalszego rozwoju spółki, przy czym planowany przez G-Energy horyzont czasowy inwestycji kapitałowej to pięć lat.

Głównym zamierzeniem projektu jest wdrożenie technologii wytwarzania stałego biopaliwa wtórnego Policarbon na bazie oryginalnych i - co istotne - konkurencyjnych do stosowanych obecnie w kraju rozwiązań wykorzystujących do produkcji kompozyt komunalnych osadów ściekowych pofermentacyjnych z dodatkiem biomasy oraz poużytkowych poliolefin. Innowacyjność technologii biopaliwa Policarbon polega na przetwarzaniu osadów ściekowych w podanym kompozycie biomasy i poużytkowych poliolefin na drodze obróbki termicznej według autorskich rozwiązań patentowych do których prawo posiada Zakład Badawczo-Rozwojowy Politerm.

Założenia projektu uwzględniają możliwości wykorzystywania biopaliwa Policarbon jako paliwa wtórnego w przemyśle cementowym, w procesie produkcji klinkieru portlandzkiego oraz energetyce zawodowej do opalania kotłów pyłowych i fluidalnych. Odpowiednio rozwiązania projektu zakładają jako wynik prac badawczo-wdrożeniowych, uruchomienie doświadczalnej instalacji produkcji biopaliwa Policarbon, o parametrach odpowiadających wymaganiom wyżej wymienionych potencjalnych odbiorców, przemysłu cementowego i energetyki zawodowej. Jako paliwo wtórne w przemyśle cementowym Policarbon będzie charakteryzować się bardzo korzystnymi cechami w procesie produkcji klinkieru portlandzkiego, m.in. wysoką kalorycznością, niskim wskaźnikiem emisji CO2 oraz innych emitowanych związków (chloru, siarki, fosforu. metali ciężkich, w tym rtęci), niską wilgotnością, odpowiednim uziarnieniem oraz właściwą, dostosowaną charakterystyką spalania.

Projekt będzie realizowany w ramach konsorcjum, składającego się z międzynarodowych jednostek badawczych oraz podmiotów gospodarczych, którego liderem będzie spółka Politerm, także w ramach Unijnych Programów Innowacyjnych Technologii Horizon 2020 (WASTE-6a-2015 Eco-innovative solutions), gdzie wysokość dotacji wynosi do 10 mln euro.