Ciech z umowami na refinansowanie zadłużenia

Ciech z umowami na refinansowanie… W ubiegłym tygodniu (29 października) Grupa Ciech zawarła z konsorcjum banków umowy na refinansowanie całości swojego zadłużenia. W skład konsorcjum weszły: Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Zachodni WBK SA, Credit Agricole Bank Polska SA, HSBC Bank Polska SA, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) SA Oddział w Polsce oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA. Ostateczny termin spłaty kredytów to pięć lat od daty zawarcia umów.

Na podstawie podpisanych umów Ciech otrzymał dostęp do dwóch kredytów. Pierwszy z nich to dwuwalutowy kredyt terminowy w złotówkach i euro do łącznej wysokości 1,34 mld euro, który służyć ma do refinansowania zadłużenia wynikającego m.in. z tytułu emisji przez spółkę Ciech Group Financing AB (publ) zabezpieczonych obligacji nadrzędnych w kwocie 245 mln euro, refinansowania zadłużenia wynikającego z umowy kredytu odnawialnego o najwyższym pierwszeństwie do kwoty 100 mln zł, refinansowania pozostałego zadłużenia spółki wynikającego z innych kredytów, finansowania kosztów związanych z refinansowaniem oraz finansowania ogólnych celów korporacyjnych spółki.

Drugi kredyt to kredyt rewolwingowy (odnawialny) w złotówkach do łącznej wysokości 250 mln zł, służący finansowaniu ogólnych celów korporacyjnych oraz kapitału obrotowego grupy kapitałowej spółki, z wyłączeniem akwizycji oraz przedpłaty kredytu terminowego.

Oprocentowanie kredytów jest zmienne, ustalane na bazie stawki bazowej WIBOR / EURIBOR plus marża, której poziom jest uzależniony od poziomu wskaźnika zadłużenia netto do wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA). Początkowa wysokość marży wynosi 1,5 proc.

Zawarcie umów kredytowych refinansujących dotychczasowe zadłużenie to według przedstawicieli spółki ważny krok w realizacji strategii. Nowe kredyty pozwalają znacząco obniżyć koszty finansowe, co pozwoli na intensyfikację rozwoju całej Grupy. Nowa umowa kredytowa zapewnia Grupie długoterminowe źródło finansowania, jednocześnie gwarantując możliwość dokonywania przedterminowych spłat. Spółka zapewniła sobie możliwość dalszej obniżki kosztów finansowania w przypadku polepszającej się kondycji Grupy.

Czytaj więcej:
Finanse 137

Soda kalcynowana, sól warzona, środki ochrony roślin, pianki poliuretanowe, krzemiany sodu i potasu, opakowania szklane

Polska