Dobre wyniki Orlenu w II kwartale 2019

Dobre wyniki Orlenu w II kwartale…

PKN Orlen zakończył II kwartał 2019 roku z zyskiem operacyjnym EBITDA wg LIFO na poziomie 2,7 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 600 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.Wynik został osiągnięty pomimo trudniejszego otoczenia makroekonomicznego związanego przede wszystkim ze spadkiem dyferencjału Brent/Ural o (-) 1,7 USD/bbl (r/r).

Na rezultat EBITDA wg LIFO złożyły się zarówno bardzo dobre wyniki segmentu downstream, na poziomie blisko 2 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 400 mln zł (r/r), jak i segmentu detalicznego, który wypracował 859 mln zł. Pomimo czasowego wstrzymania dostaw ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń, koncern w II kwartale przerobił 8,3 mt ropy dzięki czemu odnotował wzrost wykorzystania mocy o 9 pp (r/r). Było to możliwe m.in. dzięki dywersyfikacji kierunków dostaw umożliwiającej elastyczność zakupową. Wysoki przerób ropy oraz wzrost konsumpcji (r/r) przełożyły się na wzrost sprzedaży o 2% (r/r). Na początku lipca br. koncern złożył w Komisji Europejskiej formalny wniosek o zgodę na przejęcie kapitałowe Grupy Lotos.

W II kwartale 2019 roku odnotowano spadek modelowej marży downstream o (-) 1,3 USD/bbl (r/r). W tym czasie średni kurs PLN osłabił się względem EUR i USD. Na rynku polskim i czeskim odnotowano wzrost konsumpcji oleju napędowego i benzyny, przy jednoczesnych spadkach konsumpcji w Niemczech. Na Litwie konsumpcja benzyny wzrosła, a zużycie oleju napędowego spadło.

Orlen zredukował poziom zadłużenia netto o 2,7 mld zł (kw/kw), głównie w efekcie dodatnich przepływów z działalności operacyjnej w wysokości 3,5 mld zł. Jednocześnie zredukowano poziom dźwigni finansowej do 6,6%, która znajduje się na bezpiecznym, niższym niż zakładany w strategii, poziomie. Walne Zgromadzenie zatwierdziło rekomendowaną przez Zarząd wypłatę dywidendy za 2018 r. w wysokości 3,5 zł na akcję.


Czytaj więcej:
Paliwa 58
Ropa 58