Dodatkowe środki dla zwalnianych z Zachemu i Formetu

Dodatkowe środki dla zwalnianych z Zachemu i Formetu
Na wniosek bydgoskiego magistratu minister pracy i polityki społecznej podjął decyzję o przyznaniu dodatkowych 2 mln zł z rezerwy Funduszu Pracy na pomoc bydgoskim bezrobotnym. W pierwszej kolejności środki te przeznaczone będą na pomoc byłym pracownikom Zachemu i Formetu.

Dodatkowe 2 mln zł zostaną w całości przeznaczone na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy u pracodawców, którzy zdecydują się zatrudnić osoby skierowane przez bydgoski Powiatowy Urząd Pracy. Celem jest zapewnienie pracy bezrobotnym, którzy stracili zatrudnienie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. W pierwszej kolejności pomoc przeznaczona będzie dla byłych pracowników Zachemu i Formetu.

Maksymalna refundacja, jaką może uzyskać pracodawca, wyniesie 20 tys. zł na jedno stanowisko. Realizację projektu pomocy byłym pracownikom tych dwóch zakładów Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy zamierza rozpocząć w kwietniu z uwagi na fakt, że większość byłych pracowników Zachemu (492 osoby) otrzyma świadectwa pracy z dniem 31 marca.

Czytaj więcej: Rynek 830 Praca 40 Zwolnienia 22