Duży wzrost zysku ze sprzedaży Plast-Boxu

Duży wzrost zysku ze sprzedaży…
Przychody Plast-Boxu w I kw. 2015 roku wyniosły 34,97 mln zł i były o blisko 3 proc. wyższe aniżeli w analogicznym okresie ub.r., kiedy osiągnęły poziom 34,11 mln zł. Jednocześnie grupa znacznie zwiększyła zysk ze sprzedaży, który wyniósł 5,08 mln zł (wzrost o 73 proc.), a także zysk na działalności operacyjnej - do 4,94 mln zł (wzrost o 82 proc.). Niemal o połowę wzrosła również skonsolidowana EBITDA firmy, w I kwartale br. osiągając wartość 6,67 mln zł wobec 4,53 mln zł rok wcześniej. Mimo naliczenia na koniec marca 2015 r. ujemnych niezrealizowanych różnic kursowych w związku z dewaluacją hrywny, Plast-Box wypracował w I kwartale br. skonsolidowany zysk netto w wysokości 0,73 mln zł, podczas gdy przed rokiem notował stratę na poziomie 3,06 mln zł.

- W pierwszym kwartale wykorzystaliśmy duży popyt na rynku opakowań z tworzyw sztucznych i w konsekwencji zwiększyliśmy obroty, umacniając się nie tylko w kraju, ale też na rynkach unijnych - mówi Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box SA. - To przede wszystkim zasługa naszej słupskiej fabryki. W trakcie trzech pierwszych miesięcy roku bowiem w tym zakładzie notowaliśmy dobre wskaźniki wykorzystania parku maszynowego, a także historycznie wysokie przeroby tworzyw sztucznych, co było możliwe dzięki inwestycjom zrealizowanym w poprzednich latach. Pozytywne efekty przyniosły również podejmowane równolegle działania handlowe oraz realizowana strategia cenowa, które przełożyły się na wyraźny, ponad 29-procentowy, wzrost zysku brutto ze sprzedaży do 9,97 mln zł. Szczególnie istotny jest fakt, że choć musieliśmy naliczyć ujemnie niezrealizowane różnice kursowe w związku z wahaniem na rynku walut, w okresie styczeń-marzec 2015 poprawiliśmy wynik netto aż o 3,79 mln zł r/r i cały pierwszy kwartał zakończyliśmy zyskiem. Warto przy tym podkreślić, że już w kwietniu po umocnieniu hrywny wobec euro zanotowaliśmy w Plast-Box Ukraina 6,4 mln hrywien zysku na różnicach kursowych niezrealizowanych. Co więcej, dzięki wysokiej wartości sprzedaży i uzyskanej wysokiej marży operacyjnej, w samym zeszłym miesiącu nasza ukraińska spółka wypracowała 5,2 mln hrywien zysku operacyjnego. Narastająco po czterech miesiącach tego roku zysk ten wyniósł 20,1 mln hrywien, zaś zysk brutto sięgnął 5,1 mln hrywien.

W I kwartale 2015 roku produkty Plast-Boxu trafiały do klientów w 30 krajach europejskich. Sprzedaż krajowa Plast-Boxu wzrosła o 16 proc. do 15,93 mln zł. Jednocześnie znacznie zwiększył się eksport na rynki unijne o 25 proc. r/r, osiągając wartość 13,01 mln zł. Na skutek obecnej sytuacji na Ukrainie zmniejszyła się natomiast sprzedaż do państw Europy Wschodniej do poziomu 5,82 mln zł wobec 9,79 mln zł przed rokiem. Udział eksportu w przychodach grupy na koniec kwartału wyniósł 54 proc.

W podziale na segmenty największy wzrost obrotów w I kwartale br. Plast-Box zanotował na sprzedaży skrzynek – o 25 proc. r/r do poziomu 4,12 mln zł, co odpowiadało za 12 proc. w strukturze skonsolidowanych przychodów. Główną pozycję asortymentową zajmowały natomiast zamykane wiadra, których sprzedaż zwiększyła się do 26,05 mln zł, tj. o 7 proc., generując tym samym 74 proc. przychodów grupy.