EFSA: bisfenol A bezpieczny dla konsumentów

EFSA: bisfenol A bezpieczny… 21 stycznia Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował ostateczną opinię naukową na temat bezpieczeństwa materiałów zawierających bisfenol A (BPA). Z raportu wynika, że narażenie ze wszystkich źródeł jest bardzo niskie, a produkty na bazie BPA są bezpieczne dla konsumentów.

Eksperci EFSA, po gruntownej analizie wszystkich doniesień na temat BPA ustanowili bezpieczny poziom dopuszczalnego dziennego spożycia (Tolerable Daily Intake - TDI) dla BPA, który wynosi 4 μg/kg. Jest to jednak wciąż jeszcze wartość tymczasowa, a ostateczna wielkość będzie przedmiotem dalszych badań. Według EFSA, ekspozycja na wyliczoną dawkę BPA nie wywołuje żadnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie przy narażeniu w ciągu całego życia. Nowo ustanowiony poziom TDI ma uwzględniać wszystkie istniejące wątpliwości na temat możliwego wpływu BPA na ludzkie zdrowie.

Nowa opinia uwzględnia stanowiska i komentarze narodowych agencji w krajach członkowskich, a także stanowiska innych interesariuszy otrzymane w ramach szerokich konsultacji. Obejmuje ocenę narażenia pochodzącego z żywności i bierze pod uwagę cały szereg innych możliwych źródeł narażenia z uwzględnieniem wszystkich grup wiekowych ludności. Z przeprowadzonych badań wynika, że przeciętne dzienne spożycie BPA wynosiło u dzieci 0,875 μg/kg, u dorosłych - 0,388 μg/kg, zaś u młodzieży - 1,449 μg/kg.

EFSA ponownie zajmie się oceną poziomu TDI, uznanego obecnie jako tymczasowy, aby uwzględnić wyniki badań prowadzonych aktualnie przez agencje rządu Stanów Zjednoczonych i zmierzających do usunięcia niejasności na temat bezpieczeństwa BPA.

Z wyników przeprowadzonych badań zadowolone są organizacje branżowe skupiające producentów tworzyw sztucznych. PlasticsEurope pozytywnie ocenia transparentność i otwartość procesu konsultacji otwartego na wszystkich interesariuszy.

- Fakt, że jakakolwiek realna ekspozycja na BPA sytuuje się znacznie poniżej nawet najbardziej restrykcyjnych limitów bezpieczeństwa wyznaczonych przez EFSA ukazuje, że powszechne restrykcje wprowadzone na poziomie ogólnokrajowym, w szczególności we Francji, są nieuzasadnione i powinny zostać wycofane - powiedziała Jasmin Bird z Grupy PC/BPA PlasticsEurope. - Wnioski EFSA co do BPA powinny stanowić podstawę spójnych i jednolitych przepisów europejskich dotyczących bezpieczeństwa żywności, które powinny być przestrzegane przez wszystkie państwa członkowskie.

Przedstawiciele PlasticsEurope podkreślają, że opinia EFSA jest zgodna z ostatnią konkluzją amerykańskiej agencji ds. bezpieczeństwa żywności i leków (FDA), która potwierdziła, że materiały na bazie BPA mające kontakt żywnością są bezpieczne. Do podobnych konkluzji dochodziły inne agencje, jak np. kanadyjska Health Canada.