Ekokajakarz w grodzie Kopernika

- Właściwe zachowania w środowisku naturalnym, a zwłaszcza nieśmiecenie, to jeden z elementów, na który zwracamy uwagę w naszej akcji "Recykling Rejs - odzyskuj tworzywa sztuczne" - powiedziała Anna Kozera-Szałkowska, menedżer ds. komunikacji Fundacji PlasticsEurope Polska. - Plastikowa butelka z wodą przyniesiona na plażę waży ponad 1,5 kg, a pusta tylko 35 g. Nie powinno więc być żadnym wysiłkiem wrzucenie jej do pojemnika na odpady, lub - jeśli go nie ma w pobliżu - zabranie jej ze sobą z powrotem.

Pomimo wzrastającej świadomości ekologicznej mieszkańców i pomimo wysiłków zarządców i firm zagospodarowujących odpady, ciągle można znaleźć w mieście śmieci, czy to porzucone bezmyślnie, czy celowo.

Innym aspektem zagadnienia są regulacje prawne dotyczące zagospodarowania odpadów. Dokonane w ostatnim czasie zmiany w polskim prawie, a więc nowa Ustawa o odpadach, będąca transpozycją Ramowej Dyrektywy o Odpadach z 2008 r., zmieniona w 2011 r. ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach regulująca kwestię własności odpadów, czy przyjęte przez Sejm 10 maja br. zmiany w ustawie dotyczącej opakowań i odpadów opakowaniowych, to szansa na nadrobienie zaległości w dziedzinie zagospodarowania odpadów w naszym kraju.

Te działania legislacyjne mają na celu wyeliminowanie podstawowych słabości polskiego systemu gospodarki odpadami - niewydolnego systemu kontroli, raportowania fałszywych danych, uchylania się części przedsiębiorców od obowiązków związanych z odzyskiem opakowań czy fikcyjnego obrotu odpadami. Ponadto stworzenie mechanizmów porządkujących gospodarkę odpadami w Polsce bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia dostępności odpadów tworzyw sztucznych nadających się do recyklingu, m.in. poprzez zwiększenie selektywnej zbiórki, czy rozwój systemów sortowania.

Jak wszystkie gminy w Polsce, również Toruń przystąpił do wprowadzania nowego prawa odpadowego. Regiony bydgoski i toruński to największy pod względem liczby mieszkańców obszar gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego, skupiający połowę mieszkańców województwa (ok. 1 milion mieszkańców) i generujący rocznie ok. 300 tys. ton odpadów komunalnych. Tworzywa sztuczne, które są wartościowym strumieniem odpadów komunalnych, stanowią ok. 12-13 proc. wagi odpadów, a w województwie kujawsko-pomorskim szacuje się ich ilość na 60-70 tys. ton. Z uwagi na ich właściwości - łatwy recykling mechaniczny (można wytwarzać nowe wyroby z odpadów) oraz wysoką kaloryczność, porównywalną z kalorycznością gazu lub ropy naftowej (pozwala to na bardzo odzysk energii i wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła), składowanie tych odpadów na wysypiskach jest po prostu nieopłacalne.