Faktoring w Bibby Factors Polska Sp. z o.o.

Firma korzystająca z faktoringu (faktorant) dysponuje swoimi pieniędzmi zaraz po dokonaniu sprzedaży i może nimi obrócić z zyskiem – nawet kilka razy – zanim minie termin, w którym dostałaby te pieniądze bez faktoringu, bezpośrednio od odbiorców.

Mechanizm działania faktoringu obrazuje następujący schemat:
Faktoring

FAKTORING KROK PO KROKU
Aby otrzymać pieniądze za swoje faktury w tak krótkim czasie należy przede wszystkim zawrzeć umowę z faktorem. Umowa taka jest zawierana na czas nieokreślony, co stanowi jej przewagę nad umowami kredytowymi zawieranymi zwykle na jeden rok. Nie ma potrzeby corocznego odnawiania umowy!

Decyzja o zawarciu umowy faktoringu jest podejmowana szybko, ponieważ przesłanki do jej podjęcia są inne niż w np. kredycie bankowym. Ocena zdolności kredytowej ma mniejsze znaczenie, a ważna staje się tzw. faktorowalność transakcji – czyli w skrócie to, czy w standardowym obrocie handlowym dostawcy z jego odbiorcami występują okoliczności utrudniające skuteczne ściąganie należności. Inną ważną przewagą jest brak obowiązku ustanawiania materialnych zabezpieczeń. Standardowymi formami zabezpieczenia w faktoringu są same faktury (wierzytelności) oraz weksel własny.

Następnie należy powiadomić odbiorców, iż taka umowa została zawarta i na jej podstawie wszelkie prawa wierzyciela zostały przeniesione na faktora. Odtąd płatności za faktury odbiorca będzie kierować na konto faktora, a nie na dotychczasowe konto dostawcy. Jest to jedyna zmiana, jaką odczuje odbiorca towaru. Powiadomienie takie jest ważne dla faktora, ponieważ może on sfinansować faktury dopiero wtedy, kiedy będzie miał pewność, iż zapłata za nie nastąpi bez przeszkód. Od tego momentu już wszystko działa bardzo płynnie: faktury są na bieżąco przekazywane faktorowi, a następnego dnia następuje przelew pieniędzy od faktora do dostawcy. Pierwsza wypłata, zwana zaliczką, to zwykle 80% wartości brutto nowo przesłanych faktur. Pozostałe 20% wpływa do dostawcy gdy tylko odbiorca ureguluje należność.

Czytaj więcej: Faktoring 30

brak
 

Wdrażanie rozwiązań poprawiających płynność finansową przedsiębiorstw: faktoring, zarządzanie należnościami, weryfikacja odbiorcy, przejęcie ryzyka

Polska