Faktoring w Bibby Factors Polska Sp. z o.o.


Gdy odbiorca nie ureguluje danej należności w terminie, wówczas wyspecjalizowany pracownik faktora kontaktuje się z nim, by wyjaśnić przyczyny braku zapłaty oraz ustalić datę spodziewanej płatności. Opóźnienie dłuższe niż kilka dni powoduje wysyłkę wezwania do zapłaty. W przypadku, gdy opóźnienie w płatności się przedłuża, faktor może zaproponować restrukturyzację należności polegającą na rozłożeniu jej na kilka bardziej dogodnych rat. Jeżeli odbiorca uporczywie odmawia płatności, istnieje możliwość – na wniosek dostawcy – wszczęcia windykacji sądowej.

Jeśli płatność nie następuje, a opóźnienie przekracza termin, jaki ustalił dostawca z faktorem, może zaistnieć obowiązek zwrotu faktorowi zaliczki wypłaconej wcześniej na tę fakturę. Praktycznie odbywa się to w formie potrącenia odpowiedniej kwoty z kolejnej zaliczki lub też 20% pozostałości od zapłaconych już faktur, bez konieczności dokonywania fizycznego zwrotu środków do faktora. Ten mechanizm jest bardzo wygodny dla dostawcy i odróżnia faktoring od innych podobnych usług bankowych.

Zwrot zaliczki przez dostawcę (faktoranta) ma miejsce w najbardziej powszechnej odmianie faktoringu – tzw. faktoringu z regresem. Jest to najbardziej popularna forma usługi. Istnieje również możliwość zawarcia takiej umowy, w której zwrot zaliczki nie będzie następował, ponieważ transakcja będzie ubezpieczona od braku zapłaty ze strony odbiorcy. Taka usługa to faktoring bez regresu.

W faktoringu bez regresu to faktor decyduje, jakie łączne kwoty faktur wobec poszczególnych odbiorców można sfinansować. Są to tak zwane limity dla poszczególnych odbiorców. Ryzyko braku zapłaty do kwoty limitu przejmuje wówczas faktor. Jest to usługa nieco droższa od standardowego faktoringu z regresem, jednak są sytuacje, w których warto się na nią zdecydować. Należy pamiętać, że kwota limitu zależy od oceny samego faktora, ponieważ to on ponosi ryzyko braku zapłaty. Z tego powodu właśnie, większość firm wybiera faktoring z regresem, ponieważ tu limity dla odbiorców stosowane są wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach.

Czytaj więcej: Faktoring 30

brak
 

Wdrażanie rozwiązań poprawiających płynność finansową przedsiębiorstw: faktoring, zarządzanie należnościami, weryfikacja odbiorcy, przejęcie ryzyka

Polska